Aktywność Ruchowa – Eduterapeutica Postawa i Ruch

Skuteczne zapobieganie wadom postawy wśród uczniów

Badania przesiewowe prowadzone w polskich szkołach podstawowych wskazują, że różnymi wadami postawy dotkniętych jest do 90% dzieci. Eduterapeutica Postawa i Ruch to multimedialny program do wspierania aktywności ruchowej, profilaktyki, diagnozy oraz terapii wad postawy, a także szkolnej profilaktyki zdrowotnej uczniów w wieku 7 – 12 lat. Częścią programu są również materiały dla rodziców, których współpraca w tym procesie jest niezbędna. Program przeznaczony również dla nauczycieli nieposiadających uprawień w zakresie rehabilitacji wad postawy.

Program stanowi ogromne wsparcie dla szkoły, a szczególnie:

 • nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego,
 • nauczycieli wychowawców,
 • nauczycieli wychowania fizycznego,
 • rehabilitantów i fizjoterapeutów, prowadzących gimnastykę korekcyjną,
 • pedagogów szkolnych / koordynatorów szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej.

Program pozwala również opracowywać i przeprowadzić profilaktyczne zajęcia grupowe  z wykorzystaniem:

 • filmów z ćwiczeniami profilaktycznymi i śródlekcyjnymi, z podziałem na koordynacje: ruchową, wzrokowo-ruchową, słuchowo-ruchową, kinestetyczno-ruchową;
 • zestawów ćwiczeń dla klas I-III;
 • propozycji ćwiczeń dla uczniów o wybitnych predyspozycjach ruchowych.

Prosty sposób na zaplanowanie szkolnego programu edukacji zdrowotnej

Eduterapeutica Postawa i Ruch umożliwia zaplanowanie kompleksowego szkolnego programu edukacji zdrowotnej, uwzględniającego:

 • profilaktykę wad postawy u dzieci,
 • przeprowadzanie badań przesiewowych,
 • program zapobiegania otyłości u dzieci poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie odżywiania oraz promocji aktywności fizycznej, a także zdrowego spędzania wolnego czasu, poza szkołą i w trakcie przerw międzylekcyjnych,
 • włączenie w edukację zdrowotną rodziców i całych rodzin.

Celna diagnoza daje lepsze efekty terapii

Kwestionariusz wstępnego sprawdzianu jest pomocny w zdiagnozowaniu postawy ciała ucznia. Nauczyciel na podstawie własnych obserwacji ocenia stopień wydolności fizycznej ucznia oraz planuje ścieżkę postępowania.

Program zawiera również narzędzia diagnozy specjalistycznej, takie jak:

 • Diagnoza wad postawy
 • Diagnoza sprawności fizycznej
 • BMI
 • Test wydolnościowy
 • Test harwardzki
 • Test KRT (skolioza)
 • Test częstotliwości i aktywności fizycznej

 

Efektywne zaplanowanie terapii

Po postawieniu diagnozy, nauczyciel/terapeuta planuje zajęcia korekcyjne (gimnastyka korekcyjna) dla uczniów wykazujących wady postawy z pomocą wybranych zestawów ćwiczeń. Zestawy ćwiczeń zostały przygotowane w sposób odpowiadający wynikom diagnozy.

Ćwiczenia śródlekcyjne

Ćwiczenia te powinny być stosowane na każdej lekcji. Sygnałem do rozpoczęcia ćwiczeń są zaobserwowane przez nauczyciela objawy zmęczenia i znużenia uczniów: spadek percepcji, gwar, oznaki niepokoju lub apatii. Odbywają się one w sali lekcyjnej i przy otwartych oknach. Należy stosować takie ustawienia, szyki i pozycje, by zapewnić ćwiczącym bezpieczeństwo i swobodę ruchu.

Celem ćwiczeń śródlekcyjnych jest przede wszystkim:

 •  przeciwdziałanie negatywnym skutkom znużenia i zmęczenia
  gromadzonego w ciągu dnia pracy ucznia,
 • ożywienie funkcji wegetatywnych,
 • korekcja postawy poprzez ruch wszechstronnie angażujący układ kostno –
  stawowo – mięśniowy,
 • odciążenie analizatora wzrokowego i słuchowego,
 • kształtowanie trwałego nawyku stosowania aktywnego wypoczynku
  w czasie pracy umysłowej-w szkole i w domu.

Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych oparte jest na następującym toku:

 • ćwiczenia szyi,
 • ćwiczenia ramion,
 • ćwiczenia tułowia,
 • ćwiczenia nóg,
 • ćwiczenia oddechowe.

Przyjęcie takiej kolejności ćwiczeń jest słuszne ze względu na potrzebę
przećwiczenia poszczególnych grup mięśniowych i stawów, szczególnie tych
elementów narządu ruchu, które na skutek monotonnej i często niewłaściwej
pozycji ucznia podczas pracy szkolnej, są narażone na wszelkiego rodzaju
deformacje (przykurcze, osłabienia, nadmierne rozciągnięcia itp.), co jest
przyczyną powstawania i utrwalania się nieprawidłowej postawy ciała.

Inspiracje i gotowe propozycje na zajęcia śródlekcyjne i wychowania fizycznego

Program multimedialny jest komputerowym asystentem, który proponuje i ułatwia planowanie zajęć diagnostycznych, profilaktycznych oraz terapeutycznych związanych z wadami postawy i ruchu wśród uczniów.

Postawa i Ruch – ćwiczenia śródlekcyjne 129 zł brutto
Pakiet Postawa i Ruch – 1290 zł brutto

Prosty i przyjazny kalendarz prezentuje propozycje aktywności i zadań na dany miesiąc. Nauczyciele i pedagodzy mają łatwy dostęp do pogrupowanych tematycznie lub ze względu na formę publikacji:

 • diagnoz i testów/wad postawy, BMI, wydolnościowego, KRT, aktywności fizycznej, sprawności fizycznej
 • 24 poradników metodycznych
 • 124 ćwiczeń domowych /gimnastyka korekcyjna/
 • 27 ćwiczeń multimedialnych /ćwiczenia śródlekcyjne/
 • 122 filmów wideo /ćwiczenia śródlekcyjne, ćwiczenia na koordynację, zabawy ruchowe/
 • 8 prezentacji lekcyjnych dla uczniów
 • 3 poradników dla uczniów /Profilaktyka, Pierwsza pomoc, Zalecenia wakacyjne/
 • 8 prezentacji dla rodziców do wykorzystania np. na wywiadówkach
 • 3 poradników dla rodziców /Profilaktyka, Uzdolnienia ruchowe, Zalecenia wakacyjne/

Karty diagnoz i testów można również drukować, a wyniki nanosić po ich wykonaniu dzięki temu program pozwala na pracę bez konieczności używania sprzętu komputerowego, np. na sali gimnastycznej lub na boisku.

RECENZJE

pobierz karty pracy

pobierz materiały do pracy z uczniami