Aktywność Ruchowa – Eduterapeutica Postawa i Ruch

Skuteczne zapobieganie wadom postawy wśród uczniów

Badania przesiewowe prowadzone w polskich szkołach podstawowych wskazują, że różnymi wadami postawy dotkniętych jest do 90% dzieci. Eduterapeutica Postawa i Ruch to multimedialny program do wspierania aktywności ruchowej, profilaktyki, diagnozy oraz terapii wad postawy, a także szkolnej profilaktyki zdrowotnej uczniów w wieku 7 – 12 lat. Częścią programu są również materiały dla rodziców, których współpraca w tym procesie jest niezbędna. Program przeznaczony również dla nauczycieli nieposiadających uprawień w zakresie rehabilitacji wad postawy.

Program stanowi ogromne wsparcie dla szkoły, a szczególnie:

 • nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego,
 • nauczycieli wychowawców,
 • nauczycieli wychowania fizycznego,
 • rehabilitantów i fizjoterapeutów, prowadzących gimnastykę korekcyjną,
 • pedagogów szkolnych / koordynatorów szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej.

Program pozwala również opracowywać i przeprowadzić profilaktyczne zajęcia grupowe  z wykorzystaniem:

 • filmów z ćwiczeniami profilaktycznymi i śródlekcyjnymi, z podziałem na koordynacje: ruchową, wzrokowo-ruchową, słuchowo-ruchową, kinestetyczno-ruchową;
 • zestawów ćwiczeń dla klas I-III;
 • propozycji ćwiczeń dla uczniów o wybitnych predyspozycjach ruchowych.

Prosty sposób na zaplanowanie szkolnego programu edukacji zdrowotnej

Eduterapeutica Postawa i Ruch umożliwia zaplanowanie kompleksowego szkolnego programu edukacji zdrowotnej, uwzględniającego:

 • profilaktykę wad postawy u dzieci,
 • przeprowadzanie badań przesiewowych,
 • program zapobiegania otyłości u dzieci poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie odżywiania oraz promocji aktywności fizycznej, a także zdrowego spędzania wolnego czasu, poza szkołą i w trakcie przerw międzylekcyjnych,
 • włączenie w edukację zdrowotną rodziców i całych rodzin.

Celna diagnoza daje lepsze efekty terapii

Kwestionariusz wstępnego sprawdzianu jest pomocny w zdiagnozowaniu postawy ciała ucznia. Nauczyciel na podstawie własnych obserwacji ocenia stopień wydolności fizycznej ucznia oraz planuje ścieżkę postępowania.

Program zawiera również narzędzia diagnozy specjalistycznej, takie jak:

 • Diagnoza wad postawy
 • Diagnoza sprawności fizycznej
 • BMI
 • Test wydolnościowy
 • Test harwardzki
 • Test KRT (skolioza)
 • Test częstotliwości i aktywności fizycznej

 

Efektywne zaplanowanie terapii

Po postawieniu diagnozy, nauczyciel/terapeuta planuje zajęcia korekcyjne (gimnastyka korekcyjna) dla uczniów wykazujących wady postawy z pomocą wybranych zestawów ćwiczeń. Zestawy ćwiczeń zostały przygotowane w sposób odpowiadający wynikom diagnozy.

Ćwiczenia śródlekcyjne

Ćwiczenia te powinny być stosowane na każdej lekcji. Sygnałem do rozpoczęcia ćwiczeń są zaobserwowane przez nauczyciela objawy zmęczenia i znużenia uczniów: spadek percepcji, gwar, oznaki niepokoju lub apatii. Odbywają się one w sali lekcyjnej i przy otwartych oknach. Należy stosować takie ustawienia, szyki i pozycje, by zapewnić ćwiczącym bezpieczeństwo i swobodę ruchu.

Celem ćwiczeń śródlekcyjnych jest przede wszystkim:

 •  przeciwdziałanie negatywnym skutkom znużenia i zmęczenia
  gromadzonego w ciągu dnia pracy ucznia,
 • ożywienie funkcji wegetatywnych,
 • korekcja postawy poprzez ruch wszechstronnie angażujący układ kostno –
  stawowo – mięśniowy,
 • odciążenie analizatora wzrokowego i słuchowego,
 • kształtowanie trwałego nawyku stosowania aktywnego wypoczynku
  w czasie pracy umysłowej-w szkole i w domu.

Prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych oparte jest na następującym toku:

 • ćwiczenia szyi,
 • ćwiczenia ramion,
 • ćwiczenia tułowia,
 • ćwiczenia nóg,
 • ćwiczenia oddechowe.

Przyjęcie takiej kolejności ćwiczeń jest słuszne ze względu na potrzebę
przećwiczenia poszczególnych grup mięśniowych i stawów, szczególnie tych
elementów narządu ruchu, które na skutek monotonnej i często niewłaściwej
pozycji ucznia podczas pracy szkolnej, są narażone na wszelkiego rodzaju
deformacje (przykurcze, osłabienia, nadmierne rozciągnięcia itp.), co jest
przyczyną powstawania i utrwalania się nieprawidłowej postawy ciała.

Inspiracje i gotowe propozycje na zajęcia śródlekcyjne i wychowania fizycznego

Program multimedialny jest komputerowym asystentem, który proponuje i ułatwia planowanie zajęć diagnostycznych, profilaktycznych oraz terapeutycznych związanych z wadami postawy i ruchu wśród uczniów.

Prosty i przyjazny kalendarz prezentuje propozycje aktywności i zadań na dany miesiąc. Nauczyciele i pedagodzy mają łatwy dostęp do pogrupowanych tematycznie lub ze względu na formę publikacji:

 • diagnoz i testów/wad postawy, BMI, wydolnościowego, KRT, aktywności fizycznej, sprawności fizycznej
 • 24 poradników metodycznych
 • 124 ćwiczeń domowych /gimnastyka korekcyjna/
 • 27 ćwiczeń multimedialnych /ćwiczenia śródlekcyjne/
 • 122 filmów wideo /ćwiczenia śródlekcyjne, ćwiczenia na koordynację, zabawy ruchowe/
 • 8 prezentacji lekcyjnych dla uczniów
 • 3 poradników dla uczniów /Profilaktyka, Pierwsza pomoc, Zalecenia wakacyjne/
 • 8 prezentacji dla rodziców do wykorzystania np. na wywiadówkach
 • 3 poradników dla rodziców /Profilaktyka, Uzdolnienia ruchowe, Zalecenia wakacyjne/

Karty diagnoz i testów można również drukować, a wyniki nanosić po ich wykonaniu dzięki temu program pozwala na pracę bez konieczności używania sprzętu komputerowego, np. na sali gimnastycznej lub na boisku.

Postawa i Ruch – ćwiczenia śródlekcyjne 129 zł brutto
Pakiet Postawa i Ruch – 1290 zł brutto

RECENZJE

pobierz karty pracy

pobierz materiały do pracy z uczniami