Eduterapeutica Dysleksja – dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu

Dysleksja rozwojowa uczniów

W badaniach międzynarodowych mówi się o około 10%-15% uczniów. 4% to uczniowie z bardzo głęboką dysleksją. Podobne wskaźniki przedstawiane są w badaniach profesor Marta Bogdanowicz, która mówi o 10% uczniów w naszym kraju.

Dziecko z dysleksją rozwojową już w okresie wczesnego dzieciństwa ma pewne określone trudności, które w przyszłości powodują zespół objawów nazywanych dysleksją rozwojową. Takie wczesne zaburzenia obejmują między innymi dysfunkcje sensoryczne (postrzegania, percepcji), problemy motoryczne czy nieprawidłowe planowanie ruchu.

U wielu dzieci obserwuje się także zaburzenia lateralizacji. W efekcie wieloletniego nawarstwiania się deficytów, dziecko pomimo całkowicie prawidłowej inteligencji nie jest w stanie prawidłowo uczyć się czytać, pisać czy liczyć.

Brak terapii może z wiekiem przynieść poważne konsekwencje, takie jak zaburzenia emocjonalne, nerwice, depresję oraz tzw. „zespół nieadekwatnych osiągnięć szkolnych”, kiedy to dziecko pomimo warunków i możliwości poznawczych osiąga znacznie niższe wyniki w szkole niż wynika to z jego potencjału. W efekcie grozi to poważnym ograniczeniem wyboru ścieżki zawodowej w życiu dorosłym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Od września 2018 roku nauczyciele przedmiotów zostali włączeni w organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dotychczas robił to głównie pedagog bądź psycholog zatrudniony w szkole. To ogromne wyzwanie dla szkół i zmiana w podejściu do uczniów i ich potrzeb edukacyjnych. Nowy model pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaproponowany w rozporządzeniu stawia na pracę zespołową nauczycieli. To od ich mądrości pedagogicznej, wiedzy i doświadczenia będzie zależało ustalenie odpowiedniej formy i sposobu udzielania uczniowi pomocy.

Programy Eduterapeutica pomagają w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celnie zdiagnozujesz

W programach Eduterapeutica gotowe testy diagnostyczne, przygotowane przez zespół specjalistów, pozwalają nauczycielowi lub terapeucie na sprawdzenie jakie trudności ma uczeń i w jakim zakresie. Diagnoza dla najmłodszych uczniów obejmuje cztery kategorie poznawcze, które są kluczowe dla rozwoju umiejętności pisania i czytania. Natomiast dla uczniów starszych nauczyciel przeprowadzi wstępną diagnozę i dowie się o zakresie dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Diagnoza uczniów klas 1-3:

 • funkcje językowe: automatyzacja języka, rozumienie tekstu, tworzenie rymów, sylabizowanie,
 • funkcje wzrokowe: postrzeganie liter i sekwencji liter, a także spostrzeganie różnic w obrazach,
 • pamięć: pamięć wzrokowa, zapamiętywanie figur geometrycznych, zapamiętywanie słów, rozpoznawanie rytmów,
 • myślenie: spostrzeganie stosunków przestrzennych, hamowanie wykonawcze, kategoryzowanie, myślenie logiczne.

Diagnoza uczniów klas 4-8:
Na podstawieni wyników diagnozy wstępnej i funkcjonalnej powstaje graficzny wykres zakresu możliwości i deficytów ucznia – tzw. osobisty profil kompetencji. Jest to ilościowa i jakościowa ocena w zakresie ośmiu funkcji rozwojowych, warunkujących powstanie specyficznych trudności w uczeniu się. Z pomocą programu można skutecznie zaplanować zajęcia terapeutyczne, zarejestrować wyniki diagnoz oraz przebieg terapii, a także przeanalizować efekty zajęć z uczniami. Program zapewnia również możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych oraz ewaluacji postępów ucznia i grupy. 

Jak prawidłowo powinien przebiegać proces terapii?

Szkoła jest miejscem, w którym dziecko powinno uczestniczyć w różnego typu zajęciach wspierających rozwój i dlatego potrzebuje do tego odpowiednich narzędzi. Terapia powinna obejmować nie tyle trening pisania czy czytania, lecz pracę nad przyczynami trudności szkolnych.
Prawidłowo, proces terapii powinien obejmować pracę nad przetwarzaniem sensorycznym, percepcją, koordynacją wzrokowo-ruchową, pamięcią semantyczną i proceduralną, procesami uwagi oraz w wypadku dyskalkulii – myśleniem operacyjnym.

Szeroki zakres i forma terapii wspierany przez programy Eduterapeutica umożliwia także terapię dzieci z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, takimi jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej czy Zespołem Aspergera. Dzięki temu, że nauczyciel sam decyduje o doborze ćwiczeń w odniesieniu do precyzyjnej diagnozy rozwojowej jest to narzędzie bardzo cenne w codziennej praktyce, niezależnie od samej nominalnej diagnozy dziecka.

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów:

 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • problemami ze spektrum autyzmu.

Program multimedialny pełen ciekawych i różnorodnych ćwiczeń

Programy Eduterapeutica zawierają ogromną bazę interaktywnych ćwiczeń, multimedialnych pomocy oraz filmów. Nie wymagają szczególnych umiejętności informatycznych, a posiadają atrakcyjną formę. Wybierając program Eduterapeutica:

 • przeprowadzisz precyzyjną diagnozę,
 • skutecznie zaplanujesz terapię,
 • skrócisz czas oczekiwania na efekt,
 • dasz informację zwrotną na temat postępów ucznia,
 • wybierzesz prostą i atrakcyjną formy pracy.

Dzięki Eduterapeutica Dysleksja możliwe jest przeprowadzenie szeregu diagnoz, zaplanowanie zajęć z uczniami wymagającymi wsparcia, rejestrowania ich wyniki oraz analizowania efektów pracy z uczniami.

RECENZJE

pobierz materiały do pracy z uczniami

wypróbuj ćwiczenia multimedialne

Strona w przebudowie - przepraszamy za utrudnienia >>> Zgłoś sugestie - dziękujemy
+ +