Edukacja Patriotyczna – Polska! To lubię

Kształtowanie postaw patriotycznych

Patriotyzm pochodzi od łacińskiego słowa patria, czyli Ojczyzna: zaś słowo patria od słowa pater, czyli ojciec. Patriotyzm to miłość do ojczyzny na wzór miłości do ojca.

Wychowanie patriotyczne służy identyfikacji narodowej i kulturowej przygotowując tym samym do życia w społeczeństwie i wpływa na kształtowanie więzi z krajem ojczystym.

Edukacja patriotyczna wprowadza młode pokolenie do pełnienia ról prospołecznych i stanowi wartość uniwersalną. Trzeba ją budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą.
Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na wiarę i przekonania polityczne. Program edukacji patriotycznej jest ściśle powiązany z edukacją regionalną.

Szkoła zajmuje czołowe miejsce w kształtowaniu patriotycznych postaw młodego pokolenia. Szkoła, kształtując postawy patriotyczne młodzieży, nie może ograniczać się do werbalnego przekazywania jej wiedzy o kraju i obowiązkach obywatelskich.

Zadaniem szkoły jest praktycznie przygotować uczniów do czynnego udziału w życiu społecznym. Powiązania szkoły z życiem środowiska i całego kraju, czerpanie wzorów postępowania z dawniej historii i kultury narodu – to podstawowe warunki realizacji zadań szkoły.

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz artykułem 4 ustawy niezbędna jest troska o prawidłowy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych, szanując tradycje i zwyczaje.

Każdy uczeń podczas nauki w szkole powinien*:

 • odwiedzić w formie przedsięwzięcia patriotycznego jedno z miejsc pamięci narodowej – Katyń, Westerplatte, Oświęcim, Wawel, Powązki;
 • przynajmniej raz aktywnie reprezentować szkołę w czasie oficjalnych uroczystości patriotycznych organizowanych poza szkołą przez władze publiczne lub przez podmiot upoważniony przez władzę publiczną;
 • przynajmniej raz osobiście i aktywnie uczestniczyć w zorganizowaniu uroczystości patriotycznej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości,
 • uchwalenia Konstytucji 3 Maja lub Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
 • przynajmniej raz uczestniczyć (w charakterze widza lub organizatora) w szkolnych obchodach upamiętniających rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce itd.

*Źródło: ORE Trendy nr 4/2015

Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie?

Dzieci bardzo łatwo przyswajają przynależność do wspólnoty narodowej o ile tylko nie koliduje ona z ich codziennym doświadczeniem w najbliższym otoczeniu, a szczególnie z poczuciem więzi rodzinnych. Właśnie dlatego staramy się budować dziecięce poczucie patriotyzmu w oparciu o rodzinę i najbliższe otoczenie, ich małą historię i ich wewnętrzną tradycję, które przez stopniowe rozszerzanie kręgów i znajdowanie wspólnych elementów obejmują osadę, miasta, gminy, regiony i w końcu całą Polskę.

Te pojęcia często pozostaną dla myślących konkretnie dzieci zbyt abstrakcyjne (typowe jest mylenie przez dzieci nazw i pojęć miasta i państwa), dlatego niezbędne jest budowanie przynależności regionalnej i narodowej w oparciu o konkretne symbole, obrazy, melodie, wiersze, połączone prostymi fabułami.

„Polska! To lubię” integruje te pojęcia:

 • za pomocą kalendarza: dziennego, tygodniowego i rocznego z akcentem na wydarzenia i zajęcia związane z edukacją patriotyczną
 • przez bezpośrednie doświadczenie zmysłami wzroku, słuchu, zapachu, dotyku, a także równowagi i ruchu.

Zbiór multimedialnych materiałów oraz interaktywne zabawy, sprawiają że tablica multimedialna jest nie tylko miejscem wyświetlania treści i ale też centrum aktywności klasy.

Przygotowaliśmy też zestaw gotowych scenariuszy do prowadzenia z dziećmi od 6 do 10 roku życia:

 • zajęć okolicznościowych wprowadzających dzieci w kalendarz świąt narodowych i wspólne przeżywanie historii,
 • zajęć które pokazują rangę historii lokalnej i regionalnej wzmacniając lokalny patriotyzmu; historia małej ojczyzny rozbudza u uczniów ciekawość, umacnia więzi
  z miejscem zamieszkania i przywiązanie do miejsc rodzinnych.

Każda szkoła posiada kalendarz imprez i uroczystości, który urozmaica rok szkolny, uczy celebrowania świąt. Przekazuje tradycje i zwyczaje. Pozwala zatrzymać się, by docenić, odkryć i podziwiać piękno polskiej tradycji, uczy wspólnego przeżywania świąt, dzielenia się radością. Z okazji świąt, czy też ważnych wydarzeń państwowych i szkolnych organizujemy zajęcia, apele, wystawy, spotkania. Mają one ogromne znaczenie w procesie patriotycznego wychowania, tworzenia lokalnych więzi, współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Warto wzbogacić te wydarzenia scenariuszami i gotowymi pomocami dydaktycznymi podkreślającymi ich charakter.

Bogaty zestaw scenariuszy, animacji, gier i multimediów

W zestawie „Polska! To lubię” przeznaczony do wychowania patriotycznego w ramach edukacji wczesnoszkolnej zastosowaliśmy metodę „uczenia się w ruchu”.

Scenariusze lekcji i wspierające je pomoce dydaktyczne niosą dużą dawkę aktywności ruchowej (zarówno dużej w oparciu o wielkowymiarowe gry planszowe, zabawy i piosenki) jak i małej – w oparciu o karty pracy wymagające rysowania, składania i wycinania.

Polska! To lubię – 490,00 zł brutto

„Polska! To lubię” zawiera:

 • scenariusze zajęć na 3 lata edukacji do prowadzenia m.in. zajęć okolicznościowych, zajęć które pokazują rangę historii lokalnej,
 • wielkowymiarowa kartonowa gra i zabawa dla całej klasy: „Kalendarz kolisty”
 • gra w formie edukacyjnej układanki „Kim jestem? Zawody”
 • 30 gier i zabaw na tablicę multimedialną
 • 9 kart pracy do kolorowania, wycinania i zaginania
 • kontury mapy i godła do odrysowywania
 • blisko 70 animowanych piosenek i wierszy.

Nauczyciel sam może wybierać czas i zakres danego zagadnienia jak i dostosować poziom trudności w zależności od wieku dzieci. Wszystkie ćwiczenia można powtarzać w trzech latach nauki w celu utrwalenia wiadomości i kształtowania postaw lub podzielić je na kolejne klasy. Zarówno scenariusze jak i dołączone do nich pomoce dydaktyczne można dowolnie wykorzystywać podczas całego roku szkolnego. Na przykład scenariusz „hymn” można realizować na początku roku szkolnego, 11 listopada, z okazji świąt majowych jak również podczas uroczystości związanych z patronem szkoły. Wychowawca zdecyduje kiedy realizować poszczególne tematy i dopasuje czas realizacji do indywidualnych potrzeb swoich wychowanków. Jest to szczególnie ważne przy planowaniu pracy oraz podążaniu za zainteresowaniami i potrzebami dziecka. Zaangażowani uczniowie nabywają bardzo ważne umiejętności: poszukiwania, planowania, odpowiedzialności, krytycznego spojrzenia na własną pracę.

RECENZJE

pobierz scenariusze zajęć

pobierz karty pracy

pobierz materiały do pracy z uczniami

wypróbuj ćwiczenia multimedialne

zobacz webinarium