Edukacja Patriotyczna – Polska! To lubię

Kształtowanie postaw patriotycznych

Patriotyzm pochodzi od łacińskiego słowa patria , czyli Ojczyzna: zaś słowo patria od słowa pater , czyli ojciec. Patriotyzm to miłość do ojczyzny na wzór miłości do ojca.

Ojczystym. Wychowanie patriotyczne pomaga narodowej i kulturalnej przygotowując się do życia w społeczeństwie i wpływać na kształtowanie więzi z krajem.

Edukacja patriotyczna dla młodych pokoleń do pełnienia ról. Trzeba ją budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą.
Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkowe każdego nauczyciela bez tego na wiarę i przekonania polityczne. Program edukacji patriotycznej jest edukacją regionalną.

Szkoła zajmuje czołowe miejsce w kształtowaniu patriotycznych postaw młodego pokolenia. Szkoła kształtuje postawy patriotyczne młodzieży i nie powinna przy tym ograniczać się.

Edukacja społeczna jest również ważna obowiązkiem spoczywającym na szkołach. Powiązane ze szkołą z oceną społeczną. W taki sposób, aby umożliwić uczniom zebranie, pokazanie w jaki sposób i być w stanie uzyskać korzyści z elementów, które można zaliczyć do zadań podstawowych.

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o system oświaty oraz artykul 4 ustawy niezbędnej do stworzenia własnego i intelektualnego pokolenia, jego charakterystyce, szanowania tradycji i zwyczaje.

Każdy uczeń podczas nauki w szkole powinien *:

 • Katyń, Westerplatte, Oświęcim, Wawel, Powązki;
 • co najmniej raz aktywnie reprezentujący szkołę w czasie oficjalnym;
 • każdy z osobna i aktywnie uczestniczący w organizowaniu się, patriotycznej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości,
 • uchwalenia Konstytucji 3 Maja lub Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
 • jeszcze raz uczestniczyć (w charakterystycznych dla widzów lub organizatorach) w szkolnych obchodach w górę itd.

* Źródło: ORE Trendy nr 4/2015

Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie?

Dzieci bardzo chętnie podejmują się swojej wspólnoty narodowej. Właśnie dlatego staramy się budować dziecięce poczucie patriotyzmu w oparciu o rodzinę i najbliższe otoczenie, swoją wewnętrzną, taką jak stopniowanie rozszerzania kręgów i znajdowania wspólnych elementów. W ten sposób dokonuje się naturalny postęp edukacji społecznej, która jest ważnym ogniwem edukacji jako takiej. W ten sposób każde dziecko / uczeń nabywa poczucie przywiązania, jedności ze społeczeństwem, w którym żyje.

Wyobraź sobie, że pozostały dla myślących dzieci zbyt abstrakcyjne (typowe dla dzieci), obrazy, melodie, wiersze, połączone prostymi fabułami.

„Polska! To lubię ”integruje te pojęcia:

 • za pomocą kalendarza: dziennego, tygodniowego i rocznego z akcentem na wydarzenia i zajęcia związane z edukacją patriotyczną
 • przez bezpośrednie doświadczenie zmysłowe wzroku, słuchu, zapachu, dotyku, a także równowagi i ruchu.

Zbiór materiałów multimedialnych i interaktywnych zabaw nie ma miejsca na treści i nie jest także centrum aktywności klasy.

Przygotowano do użytku z zestawem gotowych scenariuszy do 6 miesięcy od 10 do 10 roku życia:

 • Zajęcia okolicznościowe wprowadzające Dzieci w kalendarzu Narodowym i Wspólnej przeżywalności Historii,
 • zajęć które pokazują rangę historii lokalnej i regionalnej wzmacniając lokalny patriotyzmu; historia małej ojczyzny rozbudza u uczniów ciekawość, umacnia więzi
  z miejscem zamieszkania i przywiązanie do miejsc rodzinnych.

Wszystkie wydarzenia związane z kalendarzem i szkoleniami, które odbywają się w roku szkolnym, uczy świętowania świąt. Przekazuje tradycje i zwyczaje. Pozwól sobie, by docenić, odkryć i podziwiać piękno polskiej tradycji, przeżyć smak świątecznej, dzielenia się radością. Organizujemy zajęcia, apele, wystawy, spotkania. Miej jedno z najlepszych w swoim patriotycznym wychowaniu, tworzeniu lokalnych więzi, współpracy studentów, pracy i rodziców. Warto wzbogacić te wydarzenia scenariuszami i gotowymi pomocami dydaktycznymi .

Bogaty zestaw scenariuszy, animacji, gier i multimediów

Zastosowaliśmy wychowania patriotycznego wagowo w ramach Edukacji wczesnoszkolnej zastosowaliśmy „ciesz się ruchem Ruchu”.

Scenariusze lekcji na temat pracy na maszynie wymagającej rysowania, składania i wycinania.

Polska! To lubię – 490,00 zł brutto

„Polska! To lubię ”zawiera:

 • scenariusze zajęć na 3 lata edukacji do prowadzenia m.in. zajęć okolicznościowych, zajęć, które otrzymały rangę historii,
 • wielkowymiarowa kartonowa gra i zabawa dla całej klasy: „Kalendarz kolisty”
 • gra w formie edukacyjnej układanki „Kim jestem? Zawody ”
 • 30 gier i zabaw na tablicę multimedialną
 • 9 kart pracy do kolorowania, wycinania i zaginania
 • kontury mapy i godła do odrysowywania
 • blisko 70 animowanych piosenek i wierszy.

Nauczyciel może wybrać czas i zakres Wszystkie te funkcje są dostępne w trzech latach nauki w celu utrwalenia wiadomości i kształtowania się. Zarówno scenariusze, jak i dołączone do nich, mogą być wykorzystane do wykorzystania podczas całego roku szkolnego. Na przykład scenariusz „hymn” można zrealizować na początku roku szkolnego, 11 listopada, z okazji świąt szkolnych. Wychowawca zdecyduje kiedy realizować się Tematy i dopasować czas potrzebować swoich wychowanków. Jest ważne, aby przy planowaniu pracy i podążaniu za zainteresowaniami i potrzebami dziecka.

RECENZJE

pobierz scenariusze zajęć

pobierz karty pracy

pobierz materiały do pracy z uczniami

wypróbuj ćwiczenia multimedialne

zobacz webinarium