Regulamin

Regulamin sklepu Ei System

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy dokument stanowi Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.eisystem.pl, zwany dalej „Sklep” lub „Sklep internetowy”.
2.    Administratorem danych jest: Ei System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00005535537, NIP 779-24-28-408, REGON 360801853, zwanym dalej „Administratorem” lub „Ei System”.
3.    Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem telefonu 61 817 50 50, komórkowy 600 305 405, e-maila bok@eisystem.ploraz formularza kontaktowego.
4.    Sklep prowadzi sprzedaż produktów dla sektora edukacji za pośrednictwem sieci Internet.
5.    Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie, udostępniony jest on Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie umożliwiającej pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu.

§ 2.
Definicje

1.    Rozporządzenie– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
2.     Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3.     Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4.     Przedsiębiorca– oznacza Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą Zamówienia bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
5.     Użytkownik – podmiot, wyrażający swoją opinię na temat przedmiotu, posiadanych przez niego właściwości fizycznych oraz możliwości użytkowych.
6.     Placówka oświatowa– oznacza Klienta będącego publicznym lub niepublicznym żłobkiem, przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum, szkołą ponadgimnazjalną, policealną, artystyczną oraz inne szkoły specjalne i placówki oświatowo-wychowawcze oraz opiekuńcze.
7.     Sprzedawca– oznacza Ei System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, NIP 779-24-28-408, REGON 360801853 będącej właścicielem praw do Sklepu Internetowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami;
8.     Dostawa– oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;
9.     Dostawca– oznacza firmę kurierską lub Pocztę Polską, z którą współpracuje Sklep.
10.   Demo– możliwość pobrania bezpłatnej wersji testowej wybranego produktu. Wersja może być ograniczona funkcjonalnie oraz czasowo.
11.   Gratis– dodatkowy składnik zamówienia, załączany do wybranych Towarów, za którego nabycie Klient nie ponosi dodatkowego kosztu.
12.   Konto Klienta– oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej;
13.   Rejestracja– oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;
14.   Login– oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Login jest jednocześnie adresem e-mail Klienta;
15.   Hasło– oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
16.   Sklep Internetowy– oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w domenie internetowejwww.eisystem.pl
17.   Strona Internetowa– strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy udostępniona w domenie Ei System.pl
18.   System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
19.   Towar lub Produkt– oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie;
20.   Użytkownik Internetu– osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
21.   Zamówienie– złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
22.   Adres reklamacyjny– Ei System Sp. z o.o., ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

§ 3.
Wymagania techniczne

1.     Przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.
2.     W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3.     W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala.
4.     Administrator nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
5.     Administrator nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
6.     Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.
7.     Treść zawieranych umów między Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4.
Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta

1.     Klient może założyć indywidualne Konto w Sklepie, jednak nie jest to wymagane w celu dokonania zakupu.
2.     Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania); w przypadku Przedsiębiorców i Placówek oświatowych: nazwę firmy/placówki, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby firmy Klienta. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.
3.     Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
4.     Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
5.     Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich oraz zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązanie do przestrzegania go, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
6.     Wypełniając formularz rejestracyjny Klient może zapisać się na Newsletter.
7.     Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
8.     Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
9.     Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 5.
Zamówienie

1.     Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2.     W celu zawarcia Umowy, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.
3.     Klient może składać Zamówienie poprzez funkcję „koszyk” znajdującą się na stronach Sklepu Internetowego.
4.     Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do:
a)     zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;
b)     jeżeli nie posiada Konta Klienta, wypełnienia dedykowanego formularza i podania:
–      w przypadku Konsumentów: kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);
–      w przypadku Przedsiębiorców/Placówki oświatowej: nazwę firmy/placówki, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.
5.     Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. Na podstawienia Zamówienia Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.

§ 6.
Płatność

1.     Wszystkie ceny wyrażone są w walucie polskiej oraz są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
2.     Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
3.     Do każdego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.
4.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a)     przelewem internetowym za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl
b)     placówki oświatowe po otrzymaniu zamówionego towaru na podstawie załączonej faktury VAT.

§ 7.
Dostawa

1.     Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy.
2.     Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, nieodpłatnie.
3.     Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
4.     W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzająca wysłanie Towaru.
5.     Na czas dostawy składa się czas realizacji zamówienia, oraz czas dowozu przesyłki od Sklepu do Klienta przez Dostawcę. Czas realizacji wynosi od 1 do maksymalnie 7 dni roboczych. Zdecydowana większość zamówień realizowana jest w terminie 1 – 2 dni roboczych. Poza czasem realizacji należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki od sklepu do klienta, który wynosi do 24 godzin (w dni robocze). Dowóz realizuje firma kurierska.
6.     W przypadku otrzymania zamówienia na towar o ograniczonej dostępności lub spodziewanej dostawie, czas dostarczenia go klientowi jest ustalany indywidualnie przez telefon, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7.     W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu 7 dni na realizację, kontaktujemy się z Klientem informując go o spodziewanym terminie realizacji zamówienia. Klient ma prawo zrezygnować z zakupu.
8.     Płatności realizowane są przelewem z 14-dniowym terminem płatności dla placówek oświatowych. Nie ma możliwości dokonywania płatności przy odbiorze (za pobraniem).
9.     Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
10.   Przy odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
11.   Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmujący dostarczane pozycje Zamówienia.
12.   W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca ponowi Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówionego Towaru oraz decyzji Klienta co do ponownej dostawy Towaru.

§ 8.
Odstąpienie od umowy

1.     Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W sytuacji, gdy w opisie występuje – „Opcja zwrotu towaru również przy zakupie przez firmę” odstąpić od umowy zawartej na odległość przysługuje Przedsiębiorcom/ Placówką Oświatowym.
2.     Konsumentowinieprzysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach wymienionych w art. 38 ustawy
3.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: bok@eisysetm.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ei System Sp. z o.o., ul. Św. Michała 43, 61 – 119 Poznań.
4.     W przypadku odstąpienia od Umowy – Kupujący zobowiązany jest do zwrotu całości Towarów nabytych w ramach odstępowanej Umowy, łącznie z otrzymanymi w trakcie zakupu Gratisami, oraz wszelkimi innymi składnikami zamówionych Towarów (wszelkie akcesoria, instrukcje obsługi, dokumentacje, karty gwarancyjne);
5.     Koszt zwrotu Towaru z tytułu odstąpienia pokrywa Kupujący, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania;
6.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Ei System.
7.     W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Klienta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Klientowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę.
8.     Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9.
Reklamacje

1.     W przypadku wystąpienia wad fizycznych i prawnych Konsument ma prawo dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi w terminie i na warunkach określonych w kodeksie cywilnym. Pojęcie konsumenta należy rozumieć przez pryzmat art. 221k.c.
2.     Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłącza odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
3.     Konsument wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres Ei System w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o realizowaniu praw z tytułu rękojmi.
4.     Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Klienta za uzasadnione.

§ 10.
Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
2.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a)     szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
b)     za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Loginu i Hasła przez Klienta;
c)     szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;
d)     szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.
3.     Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

§ 11.
Prawa i obowiązki Klienta

1.     Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2.     Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
3.     W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
4.     Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła do Konta Klienta.

§ 12.
Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach serwisu Sklepu

1.     Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2.     Klient oświadcza, że:
a)     jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b)     umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c)     wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d)     wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.     Klient nie jest uprawniony do:
a)     zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b)     zamieszczania w ramach Sklepu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4.     Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa.
5.     W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści, które mogłyby:
a)     zostać zamieszczane w ramach Sklepu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b)     naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c)     posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d)     pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
e)     naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, naruszające uczucia religijne).
6.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, w szczególności co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§ 13.
Opinie

1.     Użytkownik ma możliwość zamieszczania opinii o produkcie.
2.     Treść opinii jest jawna i dostępna dla wszystkich użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie.
3.     Opinia powinna być zredagowana w sposób czytelny, nie może zawierać w szczególności:
a)     wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
b)     adresów stron internetowych;
c)     treści o charakterze reklamowym.
4.     Administrator może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować opinię w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
a)     wynika to z orzeczenia sądowego;
b)     opinia narusza zasady określone w § 13 pkt. 4;
c)     opinia została omyłkowo wystawiona do innego produktu;

§ 14.
Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy Zamówień/umów sprzedaży)
1.     Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem w/w. Umowy oraz postanowień poniższych.
2.     Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
3.     Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
4.     Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
5.     Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

§ 15.
Ochrona danych osobowych

1.    Sprzedający oświadcza, że dochowuje należytej staranności przy ochronie danych osobowych Użytkownika, Kupującego niebędącego użytkownikiem, na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.    Sprzedający równocześnie oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a szczególności zabezpiecza w należyty sposób przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
3.    Podanie w toku procedury zamówienia towaru jest dobrowolne, kupujący podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
4.    Dane uzyskane będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
a)    zrealizowania umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia
b)    rozliczenia płatności za zamówiony towar
c)    dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia
5.    Przetwarzanie danych osobowych Kupującego/ Użytkownika odbywa się przez:
a)    Okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a także rozliczenia płatności i dochodzenia roszczeń
b)    W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6.    W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
7.    Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
8.    Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych.

§ 16.
Prawa autorskie

1.     Sprzedawcy oświadcza, że przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
2.     Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
3.     W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

§ 17.
Postanowienia końcowe

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maj 2018r.
2.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepi, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych.
3.     O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu Internetowego, posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Dokonanie jakiejkolwiek transakcji po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.
4.     Zmiany obowiązujące od dnia ich publikacji na stronie Sklepu nie mają mocy wstecznej.
5.     Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
6.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy prawa polskiego.
7.     Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
8.     W przypadku sporu wynikającego z realizacji umowy zawartej miedzy Stronami, zobowiązują się do podjęcia polubownego rozwiązania sporu. Do rozpoznania ewentualnego sporu właściwe są sądy powszechne, w przypadku sporu między przedsiębiorcami właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Sprzedającego.
9.     Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/