Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8

Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Zespół specyficznych trudności w uczeniu się jest co raz powszechniejszą przyczyną stojąca za trudnościami w nauce. Zaburzenia określane jako dysleksja i dyskalkulia odnoszą się do wielu zaburzeń, które stanowią poważną trudność w realizacji podstawy programowej przez uczniów.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4 – 8 koncentruje się na 4 najpowszechniejszych zaburzenia tj:

 • Dysleksja (w wąskim rozumieniu) – trudności w czytaniu,
 • Dysortografia – trudności z opanowaniem poprawnej pisowni,
 • Dysgrafia – trudności z opanowaniem czytelnego graficznie pisania
 • Dyskalkulia – trudność w rozumieniu procesów matematycznych.

W zakresie opisanych wyżej dysfunkcji i problemów rozwojowych program Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4 – 8 obejmuje:

 • wspieranie rozpoznania dysfunkcji,
 • materiały do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych,
 • wpieranie zajęć materiałami informacyjnymi dla rodziców i nauczycieli,
 • ewaluację postępów ucznia.

Rozpoznawanie funkcji i umiejętności ucznia

Opracowany zestaw pomocy dydaktyczno-terapeutycznych umożliwia planować interwencję zarówno w wypadku uczniów zdiagnozowanych jak i tych, wobec których formułowane są dopiero pierwsze hipotezy diagnostyczne.

Multimedialny program Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne zawiera kwestionariusz
pozwalający przeprowadzić szybką i sprawną wstępną diagnozę.

Kwestionariusz  diagnostyczny podzielony został na osiem części, pozwalających stwierdzić objawy w następujących obszarach:
1. Czytanie,
2. Pisanie,
3. Orientacja,
4. Matematyka,
5. Sprawność ruchowa,
6. Reakcje na bodźce,
7. Inne umiejętności związane z uczeniem się,
8. Nauka języków obcych.

Program multimedialny – już wkrótce

Program skierowany jest do nauczycieli oraz pedagogów -psychologów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i kompensacyjnych. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. 

Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystywany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych i matematycznych wśród uczniów:

 • zaniedbanych społecznie, 
 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • z problemami emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.

Program obejmuje:

 • ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
 • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu.

Zestaw Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4 – 8

Zestaw multimedialny przeznaczony dla  nauczycieli w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii.

Unikatowy zestaw pomocy dydaktycznych, który:

 • zawiera 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje w 1 zestawie (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),
 • jest jedynym tak kompleksowym zestawem w wersji multimedialnej,
 • zawiera materiały przeznaczone do nauczania szkolnego – na zajęcia z uczniami
  w 4-8 klasie,
 • uwzględnia najnowsze rozporządzenia w zakresie PPP, w tym praktyczne materiały dla rodziców (prezentacje, poradniki, ulotki),
 • jest prosty w obsłudze i przystępny (bez diagnozy).

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne – cena 2890 zł brutto

Dzięki temu, że program „Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli i rodziców w tym szkolenia online przeznaczone dla użytkowników programu.

Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych
i matematycznych wśród uczniów:

 • zaniedbanych społecznie,
 • z deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • z problemami emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.

Program obejmuje:

 • zestaw 500 interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • bazę materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia
 • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu,
 • 360 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

RECENZJE