Opinie Klientów

<p>Coraz więcej uczniów zmaga się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu. Wymaga dostosowanego, wielozmysłowego i atrakcyjnego wsparcia w uczeniu się. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania w postaci atrakcyjnych pakietów i materiałów edukac
Czytaj więcej ...
<p>Coraz więcej uczniów zmaga się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu. Wymaga dostosowanego, wielozmysłowego i atrakcyjnego wsparcia w uczeniu się. Z pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania w postaci atrakcyjnych pakietów i materiałów edukacyjnych. Jednym z nich jest zestaw SPE dla klas 4-8 Eduterapeutica, który spełnia naszym zdaniem wszystkie elementy materiałów wzbudzających zainteresowanie uczniów. Zwiększa motywację i intencję do podjęcia wyzwania i co istotne daje szansę na odniesienie sukcesu każdemu uczniowi. Różnorodność zadań, stopniowanie trudności w ćwiczeniach i fantastycznie skomponowane multimedialne zadania w połączeniu z wydrukowanymi kartami pracy dają możliwość indywidualizacji pracy. Na uwagę zasługuje długopis Banach 3D z kartami pracy oraz materiałem do tworzenia modeli, który dla uczniów potrzebujących dodatkowej motywacji i częstej zmienności oddziaływań jest dodatkowy atutem. Ogromną wartością pakietu jest osnowa metodyczna dla nauczycieli i poradnik dla rodziców, które są ogromnym wsparciem w zakresie wyboru odpowiednich zadań, ich merytorycznego zastosowania i kontynuowania terapii w domu.</p>

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 4-8

Złapmy Lwa to świetna gra ucząca logicznego myślenia i planowania ruchów. Zasady są tak łatwe, że wystarczy kilka minut, a dzieci wiedzą co robić. Ogromnym walorem gry jest strategia oraz logika znana z europejskich szachów sprowadzona jednak do niez
Czytaj więcej ...
Złapmy Lwa to świetna gra ucząca logicznego myślenia i planowania ruchów. Zasady są tak łatwe, że wystarczy kilka minut, a dzieci wiedzą co robić. Ogromnym walorem gry jest strategia oraz logika znana z europejskich szachów sprowadzona jednak do niezbędnego minimum: czterech figur-zwierzątek dla każdego z dwóch graczy i małej planszy o wymiarach trzy na cztery pola. W grę można grać również na większej powierzchni, wykorzystując do tego matę 1,5 m na 2 m i 8 dużych miękkich poduszek, świetna gra dywanowa. Wyśmienita zabawa, inteligentne rozgrywki, świetne wykonanie - Złapmy Lwa to naprawdę udany zakup nie tylko do przedszkola.

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Gra jest stworzona w bardzo ciekawej formie tj.: „zwierzątkowych” poduszek, którymi dzieci rozgrywają partie uproszczonej gry w szachy. Gra ma proste reguły, które da się wyjaśnić w kilka minut. Nie trzeba pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na pl
Czytaj więcej ...
Gra jest stworzona w bardzo ciekawej formie tj.: „zwierzątkowych” poduszek, którymi dzieci rozgrywają partie uproszczonej gry w szachy. Gra ma proste reguły, które da się wyjaśnić w kilka minut. Nie trzeba pamiętać o możliwych ruchach zwierząt na planszy – są oznaczone dobrze widocznymi na figurach znakami. Po wspólnej zabawie na dywanie, dzieci grają w parach, wykorzystując mniejsze plansze i figury dołączone do zestawu. Najważniejsze cechy gry to: grafika dostosowana do małych dzieci, rozpoczęcie nauki bez umiejętności czytania, doskonały wstęp do szachów. Gra daje dzieciom dużo radości.

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Gra „Złapmy lwa” świetnie się sprawdza w warunkach wyjazdowych. Podczas organizowanych przez nas biwaków, wykorzystujemy ją, jako jedną z konkurencji, za którą młodzież zdobywa punkty. Małe zestawy i świetnie opracowane instrukcje pozwalają na wprowa
Czytaj więcej ...
Gra „Złapmy lwa” świetnie się sprawdza w warunkach wyjazdowych. Podczas organizowanych przez nas biwaków, wykorzystujemy ją, jako jedną z konkurencji, za którą młodzież zdobywa punkty. Małe zestawy i świetnie opracowane instrukcje pozwalają na wprowadzenie zasad gry i ćwiczenia poszczególnym grupom. Potem, dzięki makiecie i poduszkom pionkom rozgrywane są „pojedynki” pomiędzy grupami. Oprócz elementu rywalizacji gra zapewnia świetną zabawę. Obserwowanie grup jest dla nauczyciela źródłem olbrzymiej radości i inspiracji – młodzież żywo dyskutuje starając się obrać najskuteczniejsza strategię, znajdują niekonwencjonalne rozwiązania, ćwiczą logiczne myślenie i orientacje w przestrzeni, pracują zespołowo. Warto dodać, ze gra jest wykorzystywana wśród uczniów klas 6 i wyżej (łącznie z gimnazjalnymi) i świetnie zdaje egzamin. Nie możemy się doczekać wersji dla zaawansowanych.

Złapmy lwa 3x4! Zestaw (gra dywanowa i gry planszowe)

Gra planszowa Złapmy lwa! jest rewelacyjna. Bardzo dobrze i ładnie wykonana. Chce się ją mieć i w nią grać. Dla dzieci jest atrakcyjna i ze względu na duże elementy bezpieczna. Klasyczna wersja nadaje się dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku wcz
Czytaj więcej ...
Gra planszowa Złapmy lwa! jest rewelacyjna. Bardzo dobrze i ładnie wykonana. Chce się ją mieć i w nią grać. Dla dzieci jest atrakcyjna i ze względu na duże elementy bezpieczna. Klasyczna wersja nadaje się dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym (z zespołem Aspergera lub wysokofunkcjonujących autystów). Są w niej jasne reguły i pewna schematyczność, co sprawia, że świetnie nadaje się do grania z dziećmi z tego rodzaju zaburzeniami.

Złapmy Lwa. Specjalne potrzeby edukacyjne

Uczeń z ADHD: jak dostosować wymagania?

Uczeń z ADHD: jak dostosować wymagania?

Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych jednoznacznie wskazuje na obowiązek dostosowywania wymagań wobec uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wobec których dokonano rozpoznania w obszarze potrzeb wsparcia i rozwoju. Uczeń ze zdiagnozowanym ADHD lub bez diagnozy, ale z symptomami zachowań tego typu, powinien mieć dostosowane wymagania w sposób formalny oraz praktyczny.

Arkusz dostosowania wymagań powinien stanowić odpowiedź na pytanie „Jak pracować z uczniem?”, bo diagnoza i wskazane cele są odpowiedzią na pytanie: „Co jest zakresem wsparcia?”. Punktem wyjścia do jego opracowania jest właściwa charakterystyka zasobów dziecka oraz wskazanie obszarów do pracy.

Studium przypadku Janka, ucznia szkoły podstawowej

Mocne strony pozwalają uwzględniać zasoby ucznia celem balansowania jego deficytów. Takiej analizy dokonuje nauczyciel na podstawie opinii poradni oraz rozpoznań dokonanych podczas obserwacji na lekcji. Deficyty rozwojowe są bezpośrednią informacją do sformułowania celów, które będą realizowane w trakcie bieżącej pracy z uczniem, a nie tylko w ramach zajęć specjalistycznych. Cele (zgodnie z metodą SMART) powinny być skonkretyzowane, mierzalne, ambitne, realne i terminowe, aby mogły być punktem odniesienia do oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przykład:

Wśród słabych stron Jasia należy wskazać przede wszystkim problem z czekaniem na swoją kolej, adekwatnym reagowaniem w sytuacjach trudnych emocjonalnie i komunikacją w grupie rówieśniczej. Uczeń ma również trudność z zapamiętywaniem bezpośrednim i wyobraźnią przestrzenną. Szczególnie jest to widoczne podczas zajęć humanistycznych, jak również na matematyce (geometria). Szybko się dekoncentruje. Do jego mocnych stron można zaliczyć sprawność fizyczną, poczucie humoru i spostrzegawczość. Zauważa szczegóły w zachowaniach innych bardziej niż pozostałe dzieci.

Należy dążyć do wyćwiczenia u chłopca umiejętności czekania we wskazanym czasie na swoją kolej. Ponadto istotne jest, aby realizował zadania jednoetapowe od początku do końca. Nauczyciel powinien wprowadzać elementy kontrolowanej dekoncentracji, np. uczeń w trakcie lekcji wstaje i siada co 15 minut.

Kolejnym elementem arkusza jest sposób dostosowania wymagań wynikających z przedmiotowych programów nauczania. Należy wskazać te wymagania, których dziecko nie jest w stanie zrealizować w sposób normatywny. Trzeba przy tym pamiętać, że poza wskazaniami przedmiotowymi nauczyciele realizują także inne zapisy z arkusza.

Nauczyciel powinien także określić warunki organizacji kształcenia oraz dostosowania przestrzeni edukacyjnej do potrzeb ucznia, czyli wszelkie „udogodnienia”, które pomogą dziecku w skupieniu uwagi, np. preferowane metody pracy i sposoby prezentowania wiedzy  (pokaz, ćwiczenia praktyczne, gry dydaktyczne, projekt, stopniowanie trudności).

Przykład:

Warunki organizacji kształcenia i dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb Jasia:

  • zaznaczanie markerem treści do zapamiętania, komunikowanie ważnych czynności podczas lekcji bezpośrednio dziecku, np. „Uwaga, Jasiu zaczynasz pisać!”,
  • piłka do aktywnego siedzenia na przedmiotach wymagających szczególnej koncentracji (przede wszystkim chodzi o przedmioty humanistyczne) – pozwoli to Jasiowi rozładować napięcie sensoryczne i somatyczne, które niekiedy powoduje wzmożoną dekoncentrację,
  • miejsce w ławce z dala od okna, tyłem do tablic edukacyjnych.

W kolejnej części arkusza należy wskazać formy pracy z uczniem (praca indywidualna, praca z pomocą nauczyciela, stosowanie pytań pomocniczych, wydłużenie czasu na opracowanie danej partii materiału, praca ucznia w diadzie/triadzie). W części „Środki dydaktyczne” nauczyciele odnoszą się do tych pomocy dydaktycznych, z których będą korzystać podczas lekcji oraz w ramach zajęć specjalistycznych.

Przykład:

W pracy z uczniem wykorzystane zostaną ćwiczenia z pakietu „Eduterapeutica ADHD” :

  • „Koszykówka”, „Klamerki”, „Pojazdy”, które uczą oczekiwania, wydłużają reakcję skupienia,
  • „Bańki mydlane”, „Leniwe ósemki”, które mają na celu wzmacnianie linii środka w myśleniu oraz koordynować pracę obu półkul mózgowych, co wpływa na koncentrację uwagi
  • „Termometr złości”, „Co można zrobić zamiast”, które pomagają w rozpoznawaniu i interpretacji emocji oraz uczą, jak je regulować,
  • „Jak można zapytać”, „Moje emocje”, które uczą myślenia społecznego, rozumienia innych,
  • „Walizka”, „Ukryte dźwięki” do doskonalenia pamięci wzrokowej, słuchowej, skojarzeniowej oraz technik uczenia się,

oraz długopis 3D i karty pracy „Gra w muchę” i „Bezludna wyspa”, które mają na celu rozwijanie myślenia przestrzennego.

W ostatniej części arkusza należy odnieść się do sposobów i preferowanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności (np. uczeń będzie oceniany zgodnie z zasadami WSO lub wg odrębnych kryteriów – dodatkowo zostaną uwzględnione zaangażowanie i motywacja). Tak sformułowany arkusz jest praktyczną wskazówka, jak pracować z uczniem.

Autor:

Monika Bekker-Goska - magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagog, coach, neurodydaktyk, psycholog motywacji.

Powiązane produkty

Udostępnij