Dysleksja rozwojowa uczniów

W badaniach międzynarodowych mówi się o około 10%-15% uczniów. 4% to uczniowie z bardzo głęboką dysleksją. Podobne wskaźniki przedstawiane są w badaniach profesor Marta Bogdanowicz, która mówi o 10% uczniów w naszym kraju.

Obecnie za przyczynę dysleksji przyjmuje się najczęściej mikrouszkodzenia układu nerwowego — niedostatecznie rozwinięte ośrodki, odpowiadające za percepcję wzrokową i słuchową. Przyjmuje się także czynniki genetyczne lub środowiskowe, które niszczą mózg (zła dieta, stres).

Dziecko z dysleksją rozwojową już w okresie wczesnego dzieciństwa ma pewne określone trudności, które w przyszłości powodują zespół objawów nazywanych dysleksją rozwojową. Takie wczesne zaburzenia obejmują między innymi dysfunkcje sensoryczne (postrzegania, percepcji), problemy motoryczne czy nieprawidłowe planowanie ruchu.

U wielu dzieci obserwuje się także zaburzenia lateralizacji. W efekcie wieloletniego nawarstwiania się deficytów, dziecko pomimo całkowicie prawidłowej inteligencji nie jest w stanie prawidłowo uczyć się czytać, pisać czy liczyć.

Dla dyslektyków charakterystyczne jest w wieku przedszkolnym:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • przekręcanie wyrazów i zwrotów: lokomotywa (lokomotywa), makień (kamień), jato (lato),
 • kłopoty z zapamiętywaniem nazw prostych przedmiotów: łyżka, talerz,
 • trudności z zapamiętaniem wierszyków i rymowanek,
 • kłopoty z samodzielnym ubieraniem i zakładaniem obuwia (lewy, prawy but),
 • dziecko lubi, gdy mu się czyta, ale nie wykazuje zainteresowania literami,
 • nadmierna ruchliwość; dziecko często wpada na przeszkody i spada (na przykład z krzesła),
 • trudności z łapaniem, kopaniem lub rzucaniem piłki, podskakiwaniem i przeskakiwaniem,
 • trudności z wystukiwaniem prostych rytmów.

Dla dyslektyków charakterystyczne jest w wieku wczesnoszkolnym:

 • szczególne trudności z czytaniem i ortografią,
 • odwracanie liter i cyfr,
 • opuszczanie liter w słowach i zmiana ich kolejności,
 • mylenie liter (b- d) i słów (do – od),
 • brak zrozumienia czytanego przez siebie tekstu,
 • trudność w zapamiętaniu tabliczki mnożenia, alfabetu, formułek,
 • słaba koncentracja uwagi,
 • trudności z zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, ubieraniem się.
 • brak odróżniania stron, kierunków: lewo – prawo, przód – tył; mylenie kolejności dni, tygodni, miesięcy itp.
 • poziom inteligencji w normie, często wysoki,
 • niska samoocena.

Dla dyslektyków charakterystyczne jest w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym występuję zaburzenia z wcześniejszych etapów, ale pojawiają się także nowe objawy:

 • nadal niedokładnie czyta i ma problemy z ortografią,
 • nie zapamiętuje poleceń i numerów telefonów,
 • ma problem z wypowiedzeniem długich słów: indywidualny,
 • myli miejsca, daty, godziny,
 • ma trudności z planowaniem i pisaniem dłuższych wypowiedzi,
 • widać jego słabe i mocne strony.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Od września 2018 roku nauczyciele przedmiotów zostali włączeni w organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dotychczas robił to głównie pedagog bądź psycholog zatrudniony w szkole. To ogromne wyzwanie dla szkół i zmiana w podejściu do uczniów i ich potrzeb edukayjnych. Nowy model pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaproponowany w rozporządzeniu stawia na pracę zespołową nauczycieli. To od ich mądrości pedagogicznej, wiedzy i doświadczenia będzie zależało ustalenie odpowiedniej formy i sposobu udzielania uczniowi pomocy.

Programy Eduterapeutica pomagają w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jak pomóc dziecku?

 • Współpracuj z rodzicem dziecka i pedagogiem szkolnym
 • Skorzystaj z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Zapisz dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub zajęcia terapeutyczne
 • Zachęcaj dziecko do pracy w domu: czytanie z dzieckiem, stwarzanie sytuacji do nauki
 • Wspólnie z rodzicem pomóż dziecku znaleźć hobby, coś w czym będzie dobre i co zachęci go do pracy.
 • Chwal dziecko za wysiłek w pracy, nie za efekty.

Celnie zdiagnozujesz

W programach Eduterapeutica gotowe testy diagnostyczne, przygotowane przez zespół specjalistów, pozwalają nauczycielowi lub terapeucie na sprawdzenie jakie trudności ma uczeń i w jakim zakresie. Diagnoza dla najmłodszych uczniów obejmuje cztery kategorie poznawcze, które są kluczowe dla rozwoju umiejętności pisania i czytania. Natomiast dla uczniów starszych nauczyciel przeprowadzi wstępną diagnozę i dowie się o zakresie dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

Diagnoza uczniów klas 1-3:

 • funkcje językowe: automatyzacja języka, rozumienie tekstu, tworzenie rymów, sylabizowanie,
 • funkcje wzrokowe: postrzeganie liter i sekwencji liter, a także spostrzeganie różnic w obrazach,
 • pamięć: pamięć wzrokowa, zapamiętywanie figur geometrycznych, zapamiętywanie słów, rozpoznawanie rytmów,
 • myślenie: spostrzeganie stosunków przestrzennych, hamowanie wykonawcze, kategoryzowanie, myślenie logiczne.

Diagnoza uczniów klas 4-8:

Na podstawieni wyników diagnozy wstępnej i funkcjonalnej powstaje graficzny wykres zakresu możliwości i deficytów ucznia – tzw. osobisty profil kompetencji. Jest to ilościowa i jakościowa ocena w zakresie ośmiu funkcji rozwojowych, warunkujących powstanie specyficznych trudności w uczeniu się. Z pomocą programu można skutecznie zaplanować zajęcia terapeutyczne, zarejestrować wyniki diagnoz oraz przebieg terapii, a także przeanalizować efekty zajęć z uczniami. Program zapewnia również możliwość przeprowadzenia zajęć grupowych oraz ewaluacji postępów ucznia i grupy.

Jak prawidłowo powinny przebiegać zajęcia z uczniem dyslektycznym?

Szkoła jest miejscem, w którym dziecko powinno uczestniczyć w różnego typu zajęciach wspierających rozwój i dlatego potrzebuje do tego odpowiednich narzędzi. Terapia powinna obejmować nie tyle trening pisania czy czytania, lecz pracę nad przyczynami trudności szkolnych.

Prawidłowo, proces terapii powinien obejmować pracę nad przetwarzaniem sensorycznym, percepcją, koordynacją wzrokowo-ruchową, pamięcią semantyczną i proceduralną, procesami uwagi oraz w wypadku dyskalkulii – myśleniem operacyjnym.

Szeroki zakres i forma terapii wspierany przez programy Eduterapeutica umożliwia także terapię dzieci z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, takimi jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej czy Zespołem Aspergera. Dzięki temu, że nauczyciel sam decyduje o doborze ćwiczeń w odniesieniu do precyzyjnej diagnozy rozwojowej jest to narzędzie bardzo cenne w codziennej praktyce, niezależnie od samej nominalnej diagnozy dziecka.

Program pomaga w rozwoju kluczowych kompetencji m.in. wśród uczniów:

 • z niewielkim deficytem rozwoju intelektualnego,
 • niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • problemami ze spektrum autyzmu.

Brak terapii może z wiekiem przynieść poważne konsekwencje, takie jak zaburzenia emocjonalne, nerwice, depresję oraz tzw. „zespół nieadekwatnych osiągnięć szkolnych”, kiedy to dziecko pomimo warunków i możliwości poznawczych osiąga znacznie niższe wyniki w szkole niż wynika to z jego potencjału. W efekcie grozi to poważnym ograniczeniem wyboru ścieżki zawodowej w życiu dorosłym.

Zestawy multimedialne pełne ciekawych i różnorodnych ćwiczeń

Zestawy Eduterapeutica zawierają ogromną bazę interaktywnych ćwiczeń, multimedialnych pomocy oraz filmów  do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych. Nie wymagają szczególnych umiejętności informatycznych, a posiadają atrakcyjną formę. Wybierając zestaw Eduterapeutica:

 • skutecznie zaplanujesz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze,
 • skrócisz czas oczekiwania na efekt,
 • dasz informację zwrotną na temat postępów ucznia,
 • wybierzesz prostą i atrakcyjną formy pracy,
 • możesz przeprowadzić diagnozę.

Eduterapeutica Dysleksja program 7-10 lat – 1 299 zł

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 7-10 lat – 2 890 zł

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 10-15 lat – 2 890 zł

Dzięki programom z serii Eduterapeutica możliwe jest przeprowadzenie szeregu diagnoz, zaplanowanie zajęć z uczniami wymagającymi wsparcia, rejestrowania ich wyniki oraz analizowania efektów pracy z uczniami.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 1-3

Jest to multimedialny zestaw pomocy dydaktycznych przeznaczony dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Zbiór pomocy dydaktyczny wspiera pracę nauczycieli i terapeutów z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii.

Unikatowy zestaw pomocy dydaktycznych, który:

 • zawiera 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje w 1 zestawie (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),
 • jest jedynym tak kompleksowym zestawem w wersji multimedialnej,
 • zawiera materiały przeznaczone do nauczania szkolnego – na zajęcia z uczniami w 1-3 klasie,
 • jest prosty w obsłudze i przystępny (bez diagnozy).

Pomoce to gry służące m.in. do rozwijania:

 • analizy i syntezy wzrokowej,
 • analizy i syntezy słuchowej,
 • pamięci i orientacji w przestrzeni,
 • porównywania długości i wielkości,
 • myślenia operacyjnego,
 • umiejętności językowych,
 • motoryki oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • koncentracji i umiejętności społecznych.

Pakiet zawiera:

 • poradnik metodyczny,
 • 279 ćwiczeń multimedialnych,
 • 229 kart pracy do drukowania i kopiowania,
 • grę Figu-miku – pomoc i urozmaicenie zajęć zarówno indywidualnych jak i grupowych z dziećmi od 5 do 11 lat.
 • grę wielkoformatową Pajacyk (do zabawy na dywanie) – pomoc do zajęć grupowych z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat. Szczególnie przydaje się w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji ze specyficznymi problemami w nauce.  uczniami.

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8

Zestaw multimedialny przeznaczony dla  nauczycieli w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii.

Unikatowy zestaw pomocy dydaktycznych, który:

 • zawiera 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje w 1 zestawie (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),
 • jest jedynym tak kompleksowym zestawem w wersji multimedialnej,
 • zawiera materiały przeznaczone do nauczania szkolnego – na zajęcia z uczniami w 4-8 klasie,
 • uwzględnia najnowsze rozporządzenia w zakresie PPP, w tym praktyczne materiały dla rodziców (prezentacje, poradniki, ulotki),
 • jest prosty w obsłudze i przystępny (bez diagnozy).

Dzięki temu, że program „Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli i rodziców w tym szkolenia online przeznaczone dla użytkowników programu.

Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych i matematycznych wśród uczniów:

 • zaniedbanych społecznie,
 • z deficytem rozwoju intelektualnego,
 • z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
 • z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
 • z problemami emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.

Program obejmuje:

 • zestaw 500 interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • bazę materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia
 • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu,
 • 360 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

Proste ćwiczenia do pracy w domu

Wspólnie z pedagogami i nauczycielami z największymi sukcesami w terapii uczniów zmagających się z dysleksją opracowujemy ćwiczenia, karty pracy, poradniki i inne materiały pomoce w domowej terapii zaburzeń dysleksyjnych.

Sprawdź, czy Twoja szkoła może zakupić Eduterapeutica Dysleksja z dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne – dowiedz się więcej tutaj

Poznaj 6 prostych ćwiczeń dla uczniów z dysleksją do wykonywania w domu

1. Koncentracja uwagi, usprawnienie liczenia

2. Orientacja przestrzenna, zaburzenia lateralizacji

3. Percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo-słuchowa

4. Grafomotoryka, tempo pracy, wspomaganie koncentracji uwagi

5. Percepcja słuchowa

6. Grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa