Dotacja na zakup pomocy w ramach Kształcenia Specjalnego

Od 2017 r. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje wprost, że środki

z dotacji na organizację kształcenia specjalnego przeznaczone są nie tylko na opłacenie wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego, ale też na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów:

 • posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • oddziałów integracyjnych w szkołach,
 • oraz pomoce do gabinetu logopedycznego.

 Do niedawna środki z dodatkowych wag subwencyjnych, naliczane z tytułu niepełnosprawności uczniów, trafiały do „ogólnej” puli i służyły najczęściej pokryciu wszystkich wydatków oświatowych samorządu.

Od 2019 roku dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych jest odrębnie rozliczana, aby w ramach tych środków były finansowane specjalne potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Jakie placówki mogą skorzystać z dotacji?

Z dotacji mogą skorzystać następujące placówki ogólnodostępne i integracyjne:

 • przedszkola i szkoły ogólnodostępne,
 • przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 • szkoły lub oddziały integracyjne,
 • przedszkola i szkoły lub oddziały specjalne,
 • inne ośrodki prowadzące zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne.

Od 2019 roku dotacja przysługuje również:

 • niesamorządowym przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka lub zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • niesamorządowym przedszkolom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
 • innym formom wychowania przedszkolnego,
 • niesamorządowym szkołom publicznym z oddziałami przedszkolnymi,
 • niesamorządowym szkołom publicznym,
 • szkołom niepublicznym,
 • z budżetu powiatu dla innych niesamorządowych publicznych placówek oraz szkół niepublicznych.

W przypadku przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych, szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych wydatki te obejmują wydatki wskazane w art. 35 ust. 1 ustawy, czyli wydatki, które dotychczas mogły być finansowane z dotacji. Oznacza to, że zasady wydatkowania, a w konsekwencji rozliczania dotacji w odniesieniu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych specjalnych pozostają niezmienione w stosunku do roku ubiegłego. 

100% finansowania zakupu pomocy dydaktycznych – szkoły podstawowe

Finansowanie przyznawane jest przez MEN placówkom Samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach o wczesny wspomaganiu rozwoju. 

Wysokość dotacji na pomoce dydaktyczne jest kwotą zmienną i zależy od ilości uczniów z orzeczeniami i kalkulacji kwoty przewidzianej w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kwoty przypisane do rozliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach wynikają zwykle ze ścisłego matematycznego wzoru. 

Zatem kwota dotacji na zakup pomocy dydaktycznych może wahać się pomiędzy 1 000 zł a nawet 15 000 zł. 

Warto wykorzystać dotacje na zakup pomocy, które aktywnie wspomagają nauczycieli i specjalistów szkolnych:

Złapmy Lwa Specjalne Potrzeby Edukacyjne – 1 4290 zł

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne klasy 1-3 – 2 890 zł

Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne klasy 4-8 – 2 890 zł

Eduterapeutica Logopedia –  3 399 zł

100% finansowania zakupu pomocy dydaktycznych – przedszkola

Z dotacji na Kształcenie Specjalne mogą skorzystać również placówki przedszkolne publiczne i niepubliczne. Kwoty przypisane do rozliczenia dotacji na uczniów niepełnosprawnych w  przedszkolach stosuje się wyliczając proporcje dzieci z orzeczeniami do liczby wszystkich dzieci.

Najchętniej wybierane pomoce na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w przedszkolu:

Złapmy Lwa Specjalne Potrzeby Edukacyjne – 1 290 zł

Harmonijny Rozwój zestaw – 3 390 zł 

Eduterapeutica Logopedia – 3 399 zł 

W jaki sposób uzyskać finansowanie?

Dokładną wysokość dotacji, z której przedszkole i szkoła może sfinansować zakup pomocy dydaktycznych w ramach kształcenia specjalnego, uzyskasz albo w gminie (u Sekretarza gminy lub Inspektora ds. oświaty) albo w Zespole Administracyjnym swojej Placówki. 

Na podstawie informacji o kwocie dotacji, placówka realizuje zakupy bez konieczności przygotowania wniosku. 

Jak rozliczyć dotację?

Placówki w rozliczeniu dotacji będą zobowiązane do wykazania poprzez odpowiednie opisanie rachunków i faktur, że wydatki poniesione z dotacji na dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zostały wydane wyłącznie na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i w indywidualnych programach zajęć.

Propozycje zakwalifikowania wydatków (w opisie rachunków i faktur):

a) wariant 1:

wydatki na kształcenie specjalne sfinansowane środkami z dotacji – art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

rodzaj wydatku: Wydatki na środki dydaktyczne służące realizacji kształcenia specjalnego.

b) wariant 2:

pozostałe wydatki sfinansowane środkami z dotacji na kształcenie specjalne – art. 35 ust. 5 pkt 3 lub 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

rodzaj wydatku: Wydatki na środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu.