Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkołach zmieniła swoją dotychczasową formułę i wyszła poza gabinet psychologa i pedagoga szkolnego oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nowe podejście do wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  opiera się na systemowych rozwiązaniach, przy jednoczesnym wysokim stopniu indywidualizacji procesu kształcenia. Nowe podejście wymaga od nauczycieli nabycia nowych kompetencji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obowiązki organizacji i koordynacji procesu wspomagania ich nauczania spoczywają na barkach wychowawców klas – czyli większości nauczycieli w polskich szkołach.

Nauczycieli zatem są zobligowani do:

 • rozpoznania potrzeb edukacyjnych swoich wychowanków,
 • zaplanowania – w porozumieniu i we współpracy z innymi nauczycielami lub specjalistami – rodzaju udzielanej pomocy,
 • dzielenia tej pomocy lub koordynacji w realizowaniu zaplanowanego wspomagania,
 • ewaluacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • określenia na bazie wyników ewaluacji zakończenia, modyfikacji lub kontynuacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania te wymagają od nauczycieli podstawowej wiedzy z zakresu umiejętności diagnozowania i rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów oraz udzielania pomocy uczniom potrzebującym wsparcia.

Łatwiej poradzisz sobie z problemami wychowawczymi w Twojej szkole

Celem programu Eduterapeutica jest pomoc szkołom w systemowym podejściu do zaplanowania i wdrożenia działań w pracy z uczniami przejawiającymi deficyty w obszarze funkcjonowania społeczno-emocjonalnego. Program składa się z trzech modułów poruszających następujące zagadnienia:

 • przemoc i agresja,
 • problemy emocjonalne,
 • uzależnienia.

Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że są to podstawowe wzorce zachowań niewłaściwych z jakimi boryka się w ostatnich latach polska szkoła. Nauczyciele są świadomi, że należy temu przeciwdziałać, lecz brak ujednoliconych metod działań powoduje ich małą skuteczność. Program Eduterapeutica ujmuje problem w sposób kompleksowy i oferuje propozycje rozwiązań konkretnych kwestii dla wszystkich środowisk szkolnych – dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Materiały zredagowane są w taki sposób, aby odpowiadały na potrzebę systemowego zorganizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Proponujemy Państwu program, którego merytoryczna zawartość oparta jest na koncepcji socjoekologicznego podejścia do zjawiska zaburzeń zachowania. Nowe podejście do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oparte jest na:

 • organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności,
 • profilaktyce i niedopuszczeniu do negatywnych zjawisk i zachowań,
 • diagnozie,
 • wsparcie procesu terapeutycznego – terapia skoncentrowana jest na deficytach sześciu kompetencji: funkcjonowaniu w grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzeniu sobie z emocjami, samoocenie, samoregulacji.

Na każdym z tych etapów zakładamy zaangażowanie nauczycieli, rodziców wspieranych przez pedagoga lub psychologa szkolnego.

Zapewnisz większe bezpieczeństwo swoim uczniom

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa to pierwszy na rynku zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów)  oraz rodziców w obszarach związanych z bezpieczeństwem oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w rożnym wieku. Dokumenty ze względu na swoją obszerność oraz łatwość dostępu dla całej kadry pedagogicznej, zostały zamieszczone w programie komputerowym gwarantując wygodę w ich użytkowaniu. Dokumenty można wydrukować i w łatwy sposób  przeszukiwać.

Przygotowaliśmy dla Państwa wsparcie w radzeniu sobie z problemami występującymi powszechnie w szkole.

Wyposażysz całą kadrę pedagogiczną i rodziców w potrzebne materiały

Bogaty zbiór materiałów, dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, kompleksowo wspiera:

 • dyrektorów placówek, którzy wdrażają odpowiednie procedury w szkole;
 • pedagogów i psychologów, którzy poza kluczową rolą w wypadku zaistnienia problemów wspierają i przygotowują nauczycieli m.in. prowadząc wewnętrzne szkolenia;
 • nauczycieli-wychowawców, którzy zawsze stanowią pierwszą, kluczową linię profilaktyki, rozpoznawania i reagowania na symptomy przemocy, problemów emocjonalnych lub uzależnień;
 • wszystkich nauczycieli w szkole, którzy podobnie do wychowawców powinni potrafić rozpoznawać problemy z zakresu przemocy i agresji, problemów emocjonalnych i uzależnień, odpowiednio na nie reagować, a także, przez tworzenie przyjaznego środowiska nauczania zapobiegać ich występowaniu.
 • rodziców

Z materiałów szkoleniowych nauczyciele dowiedzą się:

 • na czym polegają przemoc i agresja, problemy emocjonalne i uzależnienia,
 • jakie są fazy rozwoju przemocy, problemów emocjonalnych i uzależnienia,
 • po czym można poznać, że uczeń jest sprawcą lub ofiarą przemocy, ma problemy emocjonalne lub ulega uzależnieniom,
 • jakie są czynniki ryzyka związane z przemocą, problemami emocjonalnymi i uzależnieniami,
 • jak media i otoczenie przyczyniają się do problemów ucznia,
 • jak pomóc uczniowi i jego rodzicom poradzić sobie z problemami,
 • jak budować zdrową, silną i odporna na problemy osobowość młodych ludzi.

Eduterapeutica zawiera komplet materiałów potrzebnych szkole:

 • opis obowiązków prawnych oraz propozycje tworzenia programu zapobiegania w szkole, graficzne schematy procedur;
 • poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne oraz kompletne materiały na wewnętrzne szkolenia nauczycieli prowadzone przez pedagogów i psychologów;
 • narzędzia ułatwiające rozpoznanie – formularze diagnostyczne dostosowane do poszczególnych etapów edukacyjnych;
 • scenariusze i materiały na lekcje wychowawcze – prezentacje multimedialne, karty pracy;
 • scenariusze i materiały na spotkania z rodzicami – m.in. ulotki informacyjne dla rodziców

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze: Uzależnienia – 390 zł brutto 

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze: Problemy Emocjonalne – 490 zł brutto

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze: Przemoc i Agresja – 490 zł brutto 

Eduterapeutica Problemy Wychowawcze: Zestaw – 1990 zł brutto