Zapraszamy do udziału w Programie
Aktywna Tablica 2024!

To już ostatni rok dofinansowania w Programie Aktywna Tablica dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Wybierz sprzęt komputerowy wraz z pomocami dydaktycznymi oraz narzędziami do terapii dostosowany do potrzeb Twojej placówki!

 

Co należy zrobić przed udziałem w Programie Aktywna Tablica?

Poznaj katalog pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego

Multimedialne pomoce i narzędzia dla szkół podstawowych kształcących uczniów ze SPA, dostosowane do programu Aktywna Tablica 2024.

Wypróbuj pomoce Eduterapeutica Lux podczas zajęć dydaktycznych i teraputycznych

Skorzystaj z wersji demo programów i poprowadź próbne zajęcia z najlepszymi pakietami terapeutycznymi Eduterapeutica Lux.

Sprawdź jakie pakiety TIK wybrać w programie Aktywna Tablica 2024

Poznaj najlepsze i najczęściej wybierane pakiety terapeutyczne, które rekomendują  specjaliści. Wybierz pomoce najlepsze dla uczniów.

Dołącz do naszej grupy FB

Grupa Międzyszkolna sieć współpracy - Aktywna Tablica. Informujemy o wszystkich zmianach i wspieramy szkoły w realizacji programu. Jest to również przestrzeń dla nauczycieli do wspólnej współpracy i inspiracji.

Cele programu

Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.

Cel główny programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowa niekompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK;
 6. wspieranie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami;

Jakie placówki mogą skorzystać z finansowania?

Przewiduje się, że wsparciem finansowym z nowej edycji programu na lata 2020–2024 zostaną objęte:

 1. 2670 szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 tys. oraz 20%wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę).
 2. 5870 szkół ponadpodstawowych publiczna i niepubliczna: każda szkoła może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 17 500 zł (14 tys. oraz 20%wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę).
 3. 267 szkół kształcących uczniów niewidomych: każda szkołamoże wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 43 750 zł (35 tys. zł oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę),
 4. 11 specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych: każdy SOSW może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup drukarki w wysokości maksymalnie 125 000 zł(100 tys. zł oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący ośrodek),
 5. 4 530 szkół podstawowych kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami[1]: każda szkołamoże wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie 43 750 zł (35tys. zł oraz 20% wkładu finansowego, który jest zobowiązany zapewnić organ prowadzący szkołę),

[1] zakłada się, że wsparciem finansowym z Programu zostanie objętych około 1/3 wszystkich szkół podstawowych, w których odbywa się kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Jakie pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii można sfinansować?


Szkoły ponadpodstawowe:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • tablic interaktywnych z projektorem ultra ogniskowym
 • tablic interaktywnych bez projektora ultra ogniskowego
 • projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku
 • specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki;


Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 dla uczniów niewidomych lub słabowidzących na zakup sprzętu:

 • drukarek brajlowskich;
 • drukarek druku wypukłego;
 •  drukarek 3D.


Szkoły podstawowe, 
w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniowie niewidomi:

 • pomocy dydaktycznych: notatników brajlowskich, linijek brajlowskich lub innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej, 
 • komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych.


Szkoły podstawowe, 
w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia:


1. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:

 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD, Attention Deficit Disorder – ADD), 
 • z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących,
 • z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD,
 • z autyzmem,
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji(Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2lit. a tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,


2. specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywanego w TIK, o których mowa w pkt.1


3.
 komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w pkt 2lit. a lub b. 


Warunki przystąpienia do programu Aktywna Tablica:

 1. Dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s – NIE DOTYCZY szkół kształcących uczniów ze SPE.
 2. Co najmniej jeden laptop lub inny komputer (z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym i zabezpieczającym przed niepożądanymi treściami) dla nauczyciela per wnioskowany monitor interaktywny.
 3. Co najmniej jeden router.
 4. W zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.
 5. Co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

[1] zakłada się, że wsparciem finansowym z Programu zostanie objętych około 1/3 wszystkich szkół podstawowych, w których odbywa się kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ważne!

 1. Jeśli Twoja szkoła jest zespołem szkół i nie korzystała dotychczas z finansowania „Aktywna Tablica” to może ubiegać się o finansowanie w ramach dwóch wniosków: dla szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.
 2. Jeśli Twoja szkoła w poprzedniej edycji Aktywnej Tablicy otrzymała finansowania to może ubiegać się o wyłącznie o finansowanie na pomoce, oprogramowanie i narzędzia dla SPE.
 3. Jeśli szkoła podstawowa nie brała udziału w poprzedniej edycji to może raz wnioskować o finansowanie na pomoce i narzędzia dla SPE (42 tys. zł) LUB na monitory dotykowe (17 tys.).

Harmonogram Programu „Aktywna Tablica” w roku 2024:

Do kiedy szkoła powinna złożyć wniosek?

Szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 15 maja 2024 r.

Do kiedy organ prowadzący składa wniosek?

Organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 30 maja 2024 r.

Kiedy będzie wiadomo czy wniosek został zakwalifikowany?

Kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 30 czerwca 2024 r.

Do kiedy nastąpi przekazanie środków finansowych?

Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 31 sierpnia 2024 r.

Do kiedy trzeba się rozliczyć z środków finansowych?

Rozliczenie środków finansowych – do 31 grudnia 2024 r.

Skorzystaj z naszego wsparcia!

Pomożemy Twojej szkole w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz w jej prawidłowym rozliczeniu.