"Aktywna Tablica 2023" dla szkół kształcących uczniów ze SPE

Zapraszamy Państwa do udziału w nowej edycji programu „Aktywna tablica” na lata 2020–2024, która uwzględnia w procesie wspierania szkół, również szkoły podstawowe realizujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami: uczniowie niewidomi oraz uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. Przygotowane przez nas propozycja innowacyjnych pomocy dydaktycznych wspiera wszystkich uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Wypełnij wniosek do 15 maja 2023 r.

Zgodnie z Rządowym programem "Aktywna Tablica" wybierz nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii SPE.

Zaobserwujesz wzrost poziomu edukacji w swojej placówce

Nowoczesne pomoce, narzędzia i oprogramowania przyniosą lepsze efekty terapeutyczno-dydaktyczne uczniów i zwiększą atrakcyjność procesu edukacji.

43 750 zł dla Twojej szkoły

W ciągu czterech lat szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować jeden raz o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 43 750 zł.

100 % dofinansowania

Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organ prowadzący szkołę podstawową. Od szkoły nie jest wymagany wkład.

Z nami bezpiecznie zrealizujesz projekt Aktywna Tablica!

Eduterapeutica Lux spełnia wymagania określone w rozporządzeniu projektu Aktywna Tablica.

Od naszych klientów

Oto co niektórzy mówią o naszych produktach

Często zadawane pytania

Nie, wiosek nie wymaga zawarcia szczególnego uzasadnienia dla zakupu konkretnego sprzętu.

Zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata2020-2024 - "Aktywna tablica" (Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) organom prowadzącym SOSW wsparcie finansowe może być udzielone na zakup drukarek 3D.Wniosek taki nie wymaga szczególnego uzasadnienia.

Jest możliwy zakup specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK, takie jak: wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki. Nie ma przeszkód, aby pomoce dydaktyczne miały charakter abonamentowy. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata2020-2024 - "Aktywna tablica" (Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) konieczne jest złożenie wniosku o udział w programie w terminie do dnia 15 maja 2021 r.;

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"(Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) nie zawiera żadnych wyłączeń w tym zakresie, więc uznać można, że nie ma przeszkód, aby wkład własny pochodził z dotacji.

Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017-2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, w tym:
 a) pomocy dydaktycznych:
– notatników brajlowskich,
– linijek brajlowskich,
– innych urządzeń brajlowskich stanowiących połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
b) komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w lit. a.

Zgodnie z § 2 ust. 5 i6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"(Dz. U. z 2020 r., poz. 1883) warunkiem uzyskania dofinansowania są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozporządzenie nie wymaga klasy integracyjnej.

Tak, jest możliwe ponowne złożenie wniosku z uwagi na uczniów z SPE.

Kwalifikacji dokonuje zespół powołany przez właściwego wojewodę. Rozporządzenie nakazuje odrzucanie wniosków jedynie z powodów formalnych – czyli błędów jakie we wniosku występują.

Rozporządzenie nie precyzuje tej kwestii, ale należy zauważyć, że przywołane przepisy dotyczą szkół ogólnie oraz szkół w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres pomocy jest jednak inny, bowiem szkoły ogólnie mają prawo do projektorów, których nie wymienia ust. 6. Uznać należy, że nie ma racjonalnych powodów, dla których szkoły wymienione w ust. 6 byłyby pozbawione wsparcia ogólnego z ust. 3, zatem można obydwa te rodzaje wsparcia potraktować jako jeden wniosek. Tu jednak oczywiście należy poczynić to zastrzeżenie, że nie ma oczywiście pewności, czy podobną interpretację przyjmą zespoły powołane przez wojewodów, akceptujące wnioski.

Nie. Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. Ponowne udzielenie dofinansowania jest możliwe, ale nie może ono dotyczyć rzutnika