Regulamin Sklepu Ei System

§ 1. Postanowienia ogólne 

  1. Niniejszy dokument stanowi Regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.eisystem.pl, zwany dalej „Sklep” lub „Sklep internetowy”.
  2. Właścicielem sklepu i administratorem danych jest: Ei System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00005535537, NIP 779-24-28-408, REGON 360801853, zwanym dalej „Administratorem” lub „Ei System”.
  3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem telefonu 61 817 50 50, komórkowy 600 305 405, e-maila bok@eisystem.pl oraz formularza kontaktowego.
  4. Sklep prowadzi sprzedaż produktów dla sektora edukacji za pośrednictwem sieci Internet.
  5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie, udostępniony jest on Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie umożliwiającej pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu.
  6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.)
  7. Regulamin skierowany jest do wszystkich Konsumentów Sklepu Internetowego. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
  8. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Konsument akceptuje treść Regulaminu.

§ 2. Definicje

  1. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
  2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Przedsiębiorca – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą Zamówienia bezpośrednio związanego z wykonywaną działalnością, osobą prawną albo jednostką organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
  5. Użytkownik – podmiot, wyrażający swoją opinię na temat przedmiotu, posiadanych przez niego właściwości fizycznych oraz możliwości użytkowych.
  6. Placówka oświatowa – oznacza Klienta będącego publicznym lub niepublicznym żłobkiem, przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum, szkołą ponadgimnazjalną, policealną, artystyczną oraz inne szkoły specjalne i placówki oświatowo-wychowawcze oraz opiekuńcze.
  7. Sprzedawca – oznacza Ei System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, NIP 779-24-28-408, REGON 360801853 będącej właścicielem praw do Sklepu Internetowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami;
  8. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy sprzedaży;
  9. Dostawca – oznacza firmę kurierską lub Pocztę Polską, z którą współpracuje Sklep.
  10. Demo – możliwość pobrania bezpłatnej wersji testowej wybranego produktu. Wersja może być ograniczona funkcjonalnie oraz czasowo.
  11. Gratis – dodatkowy składnik zamówienia, załączany do wybranych Towarów, za którego nabycie Klient nie ponosi dodatkowego kosztu.
  12. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej;
  13. Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;
  14. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Login jest jednocześnie adresem e-mail Klienta;
  15. Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
  16. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny w domenie internetowejwww.eisystem.pl
  17. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy udostępniona w domenie Ei System.pl
  18. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
  19. Towar lub Produkt – oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie;
  20. Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie Internetowej;
  21. Zamówienie – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  22. Adres reklamacyjny – Ei System Sp. z o.o., ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

§ 3. Wymagania techniczne

  1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  2. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka której używa Klient, na to pozwala.
  3. Administrator nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
  4. Administrator nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła Klienta.
  5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności stron internetowych Sklepu.
  6. Treść zawieranych umów między Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4. Warunki świadczenia usług, rejestracja i konto klienta

  1. Klient może założyć indywidualne Konto w Sklepie, jednak nie jest to wymagane w celu dokonania zakupu.
  2. Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając dane niezbędne do świadczenia usług w sposób określony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania); w przypadku Przedsiębiorców i Placówek oświatowych: nazwę firmy/placówki, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby firmy Klienta. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.
  3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
  4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.
  5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich oraz zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązanie do przestrzegania go, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
  6. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient może zapisać się na Newsletter.
  7. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę.
  8. Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
  9. Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. Zamówienie

  1. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. W celu zawarcia Umowy, należy wejść na Stronę Internetową, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym.
  3. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
  4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli.
  5. W przypadku dokonania przez Konsumenta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Konsumenta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do 2 wysyłki produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje.
  6. Zdjęcia produktów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Konsumenta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.
  7. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Konsumenta produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Konsument jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego produktu,
  8. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Konsument otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Konsumenta zapłata za zamówiony produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Konsumenta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
  9. Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz sposobu dostawy, wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do:
    a) zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;
    b) jeżeli nie posiada Konta Klienta, wypełnienia dedykowanego formularza i podania:
    - w przypadku Konsumentów: kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);
    - w przypadku Przedsiębiorców/Placówki oświatowej: nazwę firmy/placówki, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej.
  10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, potwierdzającą wszystkie istotne elementy. Na podstawienia Zamówienia Sklep dokonuje sprawdzenia dostępności Towaru.


§ 6. Płatność

  1. Wszystkie ceny wyrażone są w walucie polskiej oraz są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
  3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest Faktura VAT.
  4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
    a) przelewem internetowym za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl
    b) placówki oświatowe po otrzymaniu zamówionego towaru na podstawie załączonej faktury VAT – 14 – dniowy termin płatności.
  5. Nie ma możliwości dokonywania płatności przy odbiorze (za pobraniem).

§ 7. Dostawa

  1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy (kurier DPD).
  2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, nieodpłatnie.
  3. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
  4. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzająca wysłanie Towaru.
  5. Na czas dostawy składa się czas realizacji zamówienia, oraz czas dowozu przesyłki od Sklepu do Klienta przez Dostawcę. Czas realizacji wynosi od 2 do maksymalnie 5 dni roboczych. Zdecydowana większość zamówień realizowana jest w terminie 2 – 3 dni roboczych. Poza czasem realizacji należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki od sklepu do klienta, który wynosi do 24 godzin (w dni robocze). Dowóz realizuje firma kurierska.
  6. W przypadku otrzymania zamówienia na towar o ograniczonej dostępności lub spodziewanej dostawie, czas dostarczenia go klientowi jest ustalany indywidualnie przez telefon, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu 5 dni na realizację, kontaktujemy się z Klientem informując go o spodziewanym terminie realizacji zamówienia. Klient ma prawo zrezygnować z zakupu.
  8. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.
  9. Przy odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
  10. Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT obejmujący dostarczane pozycje Zamówienia.
  11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca ponowi Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówionego Towaru oraz decyzji Klienta co do ponownej dostawy Towaru.

§ 8.Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W sytuacji, gdy w opisie występuje – „Opcja zwrotu towaru również przy zakupie przez firmę” odstąpić od umowy zawartej na odległość przysługuje Przedsiębiorcom/ Placówką Oświatowym.
  2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w sytuacjach wymienionych w art. 38 ustawy
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy: bok@eisysetm.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ei System Sp. z o.o., ul. Św. Michała 43, 61 – 119 Poznań.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy – Kupujący zobowiązany jest do zwrotu całości Towarów nabytych w ramach odstępowanej Umowy, łącznie z otrzymanymi w trakcie zakupu Gratisami, oraz wszelkimi innymi składnikami zamówionych Towarów (wszelkie akcesoria, instrukcje obsługi, dokumentacje, karty gwarancyjne);
  5. Koszt zwrotu Towaru z tytułu odstąpienia pokrywa Kupujący, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania;
  6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Ei System.
  7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, uiszczona przez Klienta kwota z tytułu zakupu zwracanego Towaru, zostanie zwrócona Klientowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedawcę.
  8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w   sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9.Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy Zamówień/umów sprzedaży)

  1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem w/w. Umowy oraz postanowień poniższych.
  2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
  3. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
  4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

§ 10. Reklamacje

  1. Sprzedający odpowiada względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub wadę prawną (rękojmia).
  2. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
    a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
    b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
    c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
    d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
  3. Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
  5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
  6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedający jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
  7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wadliwy produkt, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty jego wydania.
  8. W przypadku wady fizycznej rzeczy, reklamowany produkt wraz z pismem reklamacyjnym określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji roszczeń z tytułu rękojmi, należy przesłać na koszt Sprzedającego na adres jego siedziby. Konsument może skorzystać z formularza reklamacji. Konsument jest zobowiązany dostarczyć wadliwy produkt do miejsca określonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie wskazano – do miejsca, w którym towar został wydany.
  9. Jeżeli kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzeniu wady produktu, w ciągu roku od stwierdzenia wady, traci on uprawnienie z rękojmi do usunięcia tej wady lub wymiany rzeczy. Jeśli kupującym jest Konsument, termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej nie może zakończyć się 8 przed upływem 2 lat od wydania towaru kupującemu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
  10. Z tytułu rękojmi Konsument może żądać 1/ naprawienia produktu, 2/ wymiany produktu na wolny od wad, 3/ obniżenia ceny lub 4/ odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.
  11. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  12. Sprzedający ma prawo do czternastodniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania produktu wraz z reklamacją, a o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Konsumenta, umożliwiając mu zapoznanie się z treścią odpowiedzi na reklamację.
  13. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający dokona naprawy lub wymiany produktu na wolny od wad w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
  14. Omyłkowo zamówiony produkt lub produkt, który się Konsumentowi nie podoba, Sprzedający przyjmie ewentualnie z powrotem na podstawie odrębnej umowy z Konsumentem w ciągu 10 dni, pod warunkiem jednakże, że produkt jest nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Koszt wysyłki zwracanego produktu pokrywa Konsument. Z możliwości zwrotu wyłączone są książki oraz programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Konsumenta. Wyłączone są również towary wyprodukowane na specjalne zamówienie Konsumenta (np. meble, kształtki rehabilitacyjne, place zabaw).
  15. Reklamacje dotyczące wyłącznie ilości dostarczonego produktu powinny zostać zgłaszane przez Konsumenta w terminie 7 dni od daty wydania produktu.


§ 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
    a) szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
    b) za szkody wynikające z udostępnienia osobie trzeciej indywidualnego Loginu i Hasła przez Klienta;
    c) szkody będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych przy rejestracji lub informacji służących do realizacji Umowy sprzedaży;
    d)szkody wyrządzone Przedsiębiorcom nieumyślnie.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta. 


§ 12.Prawa i obowiązki Klienta

  1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
  3. W przypadku zmiany danych rejestracyjnych Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.
  4. Klient jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Hasła do Konta Klienta.

§ 13. Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach serwisu Sklepu

  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Klient oświadcza, że:
    a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
    b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
    c) wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
    d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Klient nie jest uprawniony do:
    a) zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
    b) zamieszczania w ramach Sklepu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich, a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązującego prawa.
    W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści, które mogłyby:
    a) zostać zamieszczane w ramach Sklepu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
    b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
    c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
    d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
    e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, naruszające uczucia religijne).
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, w szczególności co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§ 14.Opinie

  1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania opinii o produkcie.
  2. Treść opinii jest jawna i dostępna dla wszystkich użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie.
  3. Opinia powinna być zredagowana w sposób czytelny, nie może zawierać w szczególności:
    a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
    b) adresów stron internetowych;
    c) treści o charakterze reklamowym.
  4. Administrator może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować opinię w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
    a) wynika to z orzeczenia sądowego;
    b) opinia narusza zasady określone w § 13 pkt. 4;
    c) opinia została omyłkowo wystawiona do innego produktu;

§ 15.Ochrona danych osobowych

  1. Sprzedający oświadcza, że dochowuje należytej staranności przy ochronie danych osobowych Użytkownika, Kupującego niebędącego użytkownikiem, na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Sprzedający równocześnie oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a szczególności zabezpiecza w należyty sposób przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
  3. Podanie w toku procedury zamówienia towaru jest dobrowolne, kupujący podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
  4. Dane uzyskane będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
    a) zrealizowania umowy lub czynności zmierzających do jej zawarcia,
    b) rozliczenia płatności za zamówiony towar,
    c) dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia.
  5. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego/ Użytkownika odbywa się przez:
    a) Okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a także rozliczenia płatności i dochodzenia roszczeń.
    b) W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
  7. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
  8. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych.


§ 16.Prawa autorskie

  1. Sprzedawcy oświadcza, że przysługują mu majątkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
  2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
  3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.


§ 17.Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych.
  3. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów Sklepu Internetowego, posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail Klienta. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania go o tym. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia, uważa się za akceptację Regulaminu. Dokonanie jakiejkolwiek transakcji po zawiadomieniu, a przed upływem wyżej wskazanych 14 dni, uważa się za akceptację Regulaminu. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.
  4. Zmiany obowiązujące od dnia ich publikacji na stronie Sklepu nie mają mocy wstecznej.
  5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy prawa polskiego.
  7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.
  8. W przypadku sporu wynikającego z realizacji umowy zawartej miedzy Stronami, zobowiązują się do podjęcia polubownego rozwiązania sporu. Do rozpoznania ewentualnego sporu właściwe są sądy powszechne, w przypadku sporu między przedsiębiorcami właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Sprzedającego.
  9. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Regulamin dla Podmiotów Gospodarczych (OWW)

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze Ogólne warunki współpracy („OWW”) określają zasady zawierania pomiędzy Ei System Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43 (zwaną dalej „Sprzedającym”), a przedsiębiorcami/podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą lub zawodową („Klient”) umów sprzedaży rzeczy ruchomych („Towary”), na potrzeby dalszej sprzedaży bądź własne, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego Ei System, dostępnego pod adresem internetowym www.eisystem.pl.
  2. Właścicielem sklepu internetowego www.eisystem.pl („Sklep internetowy”) oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest Spółka Ei System Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43.Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000553537.
  3. Ilekroć w OWW jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zm.) a także osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (z wyłączeniem Konsumentów).
  4. Ilekroć w OWW jest mowa o Formularzu Rejestracji należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
  5. Ilekroć w OWW jest mowa o Formularzu Zamówienia należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.
  6. Informacje o Towarach zamieszczone w katalogu oraz na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
  7. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejsze OWW są regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. OWW skierowane są do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień OWW.
  8. Warunkiem korzystania z usług prezentowanych w katalogu oraz Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszymi OWW i ich akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść OWW.

§ 2 Składanie zamówień

  1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
  2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
  3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.
  4. Zamówienia na Towary dostępne w katalogu lub Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego w katalogu lub na stronie Sklepu.
  5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
  6. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  7. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią OWW.
  8. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
  9. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres bok@eisystem.pl
  10. Zdjęcia produktów umieszczane są w katalogu i na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Specyfika wydruku katalogu oraz indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

§ 3 Warunki dostawy

  1. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności termin zapłaty wynosi do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury pro-forma. Towar wówczas jest rezerwowany pod zamówienie Klienta. Brak zapłaty w wymienionym terminie powoduje zwolnienie towaru do dalszej sprzedaży. Dostawa następuje do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.
  2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w ciągu 7-14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  3. Za przesyłki do wartości 300 zł netto, Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę za transport w wysokości 20 zł brutto. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.
  4. Zamówienia o wartości powyżej 300 zł netto, dostarczane są na koszt Sprzedającego.
  5. W przypadku chwilowej niedostępności części zamówionych przez Klienta produktów, Sprzedający niezwłocznie prześle Towar na swój koszt.
  6. Po potwierdzeniu dostępności zamówionych Towarów, faktura zostaje wystawiona  i przesłana na adres e-mail, wskazany przez Zamawiającego.
  7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  8. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika Sprzedający prosi o bardzo wyraźne zaznaczenie tego faktu na formularzu zamówienia.
  9. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.

§ 4 Sposoby zapłaty

  1. Standardową formą płatności jest płatność w formie przelewu  bankowego. Numer konta bankowego BZ WBK: 02 1090 1359 0000 0001 3246 5860.
  2. Forma płatności zależy od wielkości i regularności zakupów Klienta w Sklepie internetowym. Termin i forma płatności określone są na fakturze.
  3. W celu uzgodnienia indywidualnych warunków płatności prosimy kontaktować się z Działem Sprzedaży Sprzedającego.

§ 5 Ceny

  1. Wszystkie ceny podane w katalogu i zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT) i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy oraz opcjonalnie kosztów montażu mebli.
  2. Dodatkowe płatności związane z zakupem produktów obejmują koszty dostawy (transportu), o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 Regulaminu.

§ 6 Jakość i gwarancje

  1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i najwyższej jakości.
  2. Do wielu Towarów dołączone są dokumenty gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku. Gwarancja udzielana jest na okres 2 (dwóch) lat licząc od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana.
  3. Oświadczenie gwarancyjne jest sporządzone w języku polskim i zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.
  4. Sprzedający wydaje Klientowi wraz z Towarem dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.
  5. Roszczenia z tytułu gwarancji Klient może realizować wyłącznie wobec gwaranta czyli podmiotu, który złożył oświadczenie gwarancyjne określonej treści, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji.
  6. Gwarancją Producenta nieobjęte są: a) uszkodzenia wynikające z niewłaściwego samodzielnego transportu lub przenoszenia Towaru, b) uszkodzenia powstałe w wyniku samodzielnej ingerencji w Towar, c) uszkodzenia spowodowane konserwacją i przechowywaniem Towaru niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego, d) niezamierzone przez Producenta zmiany w odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano Towar, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą Towaru, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna, dotyczy także różnic spowodowane różną datą partii produkcyjnych. 7. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, na zasadzie art. 558 Kodeksu cywilnego.

§ 7 Warunki reklamacyjne

  1. Dokonując odbioru przesyłki, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy opakowanie lub/i Towar nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu.
  2. Jeżeli opakowanie lub/i Towar posiadają uszkodzenia, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, spisując wraz z kurierem/kierowcą protokół szkody, zawierający opis szkody, datę i podpis kuriera/kierowcy. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie (w terminie 3 dni) powiadomić Sprzedającego, pod rygorem utraty prawa do reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia przez Sprzedającego reklamacji jest przesłanie kopii dokumentu dostawy ze sporządzoną w obecności kuriera/kierowcy adnotacją dotyczącą uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń bądź utraty przesyłki w transporcie.
  3. W przypadku skorzystania z prawa reklamacji należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej www.eisystem.pl oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu po wykryciu  wady Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.
  4. Sprzedający ma prawo do 30-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru, a o podjętych czynnościach niezwłocznie poinformuje Klienta.
  5. Omyłkowo zamówiony Towar lub Towar, który się Klientowi nie podoba, Sprzedający przyjmie ewentualnie z powrotem na podstawie odrębnej umowy z Klientem w ciągu 10 dni, pod warunkiem jednakże, że Towar jest nieuszkodzony i w oryginalnym opakowaniu. Koszt wysyłki zwracanego Towaru pokrywa Klient. Z możliwości zwrotu wyłączone są książki oraz programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Klienta. Wyłączone są również Towary wyprodukowane na specjalne zamówienie Klienta.
  6. Reklamacje dotyczące wyłącznie ilości dostarczonego Towaru powinny zostać zgłaszane przez Klienta w terminie 7 dni od daty wydania Towaru, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
  7. Sprzedający dopuszcza możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  8. Zwracany w tym trybie Towar musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów montażu lub używania świadczących o innym wykorzystywaniu, niż tylko do celów jego sprawdzenia i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
  9. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia. o odstąpieniu od umowy. Odstępując od umowy Klient odsyła Towar do Sprzedającego, a Sprzedający dokonuje weryfikacji w myśl pkt. 7 powyżej. Po stwierdzeniu zgodności z regulaminem Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny. Klient pokrywa koszty związane z prawidłowym zabezpieczeniem i odesłaniem Towaru do Sprzedającego.
  10. Z możliwości zwrotu wyłączone są książki oraz programy komputerowe, jeśli zostały one rozpakowane przez Klienta.
  11. W przypadku gdy dostarczony Towar jest niezgodny z zamówieniem należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu dostawy. W przypadku zamówień meblowych dokonanie montażu uważa się za przyjęcie Towaru bez zastrzeżeń czyli zgodnie z zamówieniem Klienta.

§ 8 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Ei System Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000553537. NIP: 779-24-28-408, REGON: 360801853.
  2. Składając zamówienie Klient każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego.
  3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są poufne i będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osobowych i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  4. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ 10 Postanowienia końcowe

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWW. Klient dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją OWW i jej akceptacji. Aktualna wersja OWW dostępna jest również w formacie pdf. wraz z datą, od której obowiązuje. Zmiany OWW nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
  2. Zmiana OWW zostanie również przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail. Klient zostanie poinformowany o zmianie OWW z 14-dniowym wyprzedzeniem.
  3. Spory wynikające ze stosowania niniejszych OWW i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
  4. W sprawach nieregulowanych niniejszymi OWW stosuje się przepisy:
  • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 24 kwietnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)