Długopis 3D jako skuteczna i innowacyjna pomoc terapeutyczna

Długopis 3D jako skuteczna i innowacyjna pomoc terapeutyczna

Kategorie : Druk 3D

Długopis 3D Banach to nowoczesne narzędzie edukacyjne umożliwiające stymulację rozwoju psychofizycznego dziecka na różnych jego płaszczyznach. Pozwala na samo-dzielne kreowanie i tworzenie przedmiotów/modeli z trwałego, biodegradowalnego tworzywa i wykorzystanie wydruków jako pomocy dydaktycznych podczas zajęć edu-kacyjnych czy terapeutycznych. 

Mamy tu do dyspozycji zarówno możliwość bezpośredniej pracy dziecka z długopisem pod-czas zajęć edukacyjnych, terapeutycznych czy specjalistycznych, jak również wykorzystanie wydrukowanych przez dziecko (lub wydrukowanych wcześniej przez nauczyciela/terapeutę) przedmiotów do zabaw i ćwiczeń realizujących postawione cele edukacyjne czy terapeutyczne.

Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu i szerokiej możliwości druku różnorodnych pomocy dydaktycznych długopis 3D może być z powodzeniem wykorzystywany podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub zakłócenia i zaburzenia rozwojowe (w tym dzieci z dysleksją, dyskalkulią). Dzieci te wymagają stosowania specjalnie dobranych metod i dodatkowych pomocy edukacyjnych w celu podnoszenia efektywności procesu uczenia się.

Długopis 3D Banach na zajęciach wyrównawczych

Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest pomoc uczniowi w wyrównaniu zaległości i zrozumieniu danej partii materiału poprzez dodatkowe ćwiczenia, z wykorzystaniem specjalnie dobranych pomocy dydaktycznych i metod pracy. To właśnie długopis 3D pozwala na tworzenie przez uczniów m.in:

 1. przestrzennych liczmanów, które wspomagają kształtowanie pojęcia liczby i wiązanie liczby z cyfrą,
 2. elementów przestrzennych do ćwiczeń związanych z umiejętnością klasyfikowania oraz rytmu w matematyce,
 3. gier manipulacyjnych do zabaw matematycznych usprawniających umiejętność liczenia (zabawa w sklep, grzybobranie itp.),
 4. figur płaskich oraz brył, szkieletów, elementów siatek usprawniających rozumienie geometrii,
 5. elementów przestrzennych wprowadzających w świat ułamków i procentów,
 6. słowników 3D (zbiorów wydruków, których nazwy zawierają wskazaną trudność ortograficzną), które wspomagają naukę znajomości zasad ortograficznych i poprawnej pisowni, 
 7. elementów przestrzennych do tworzenia kreatywnych historyjek rozwijających kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych,
 8. gier manipulacyjnych.

Wachlarz możliwości wykorzystania długopisów 3D podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest niezwykle szeroki. 

Długopis 3D na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych

Długopis 3D Banach stymuluje rozwój sensoryczny, emocjonalny, społeczny (w tym rozwój mowy) i motoryczny dziecka, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany nie tylko na zajęciach edukacyjnych czy dydaktyczno-wyrównawczych, ale również na specjalistycznych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, czy rewalidacyjnych w celu:

 1. usprawniania motoryki małej i dużej,
 2. usprawniania percepcji słuchowej,
 3. usprawniania percepcji wzrokowej,
 4. usprawniania koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 5. treningu umiejętności społecznych,
 6. integracji sensomotorycznej,
 7. rozwijania orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała,
 8. usprawniania koncentracji uwagi i pamięci,
 9. stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej,
 10. integracji i komunikacji pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgu.

Przykładowe propozycje zabaw i ćwiczeń z długopisem 3D stymulujących rozwój dziecka oraz podnoszących sprawność zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych przedstawiono poniżej.

W ramach usprawniania motoryki małej i dużej z długopisem 3D można wykonywać na-stępujące ćwiczenia:

 1. drukowanie elementów płaskich i przestrzennych,
 2. tworzenie układów figur lub konstrukcji przestrzennych z wykorzystaniem wydrukowanych elementów,
 3. układanie całości z części lub uzupełnianie układanki brakującymi elementami,
 4. zabawy zręcznościowe,
 5. tworzenie gier i zabaw manipulacyjnych według własnego pomysłu,
 6. wykorzystanie wydruków 3D w zabawach ruchowych (przeskakiwanie przez prze-szkodę, slalom, rzuty do celu).

W ramach usprawniania percepcji słuchowej z długopisem 3D można wykonywać następujące ćwiczenia:

wykorzystanie wydruków 3D jako bazy do ćwiczeń w rozpoznawaniu głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, przeliczania liczby sylab w nazwie przedmiotu oraz liczby głosek,

 1. tworzenie zbiorów przedmiotów (wydruków 3D) lub poszukiwanie par, których nazwy rozpoczynają się tą samą głoską,
 2. poszukiwanie par przedmiotów, których nazwy rymują się lub układanie rymu do wy-losowanego wydruku,
 3. domino (sylaba, głoska) układanie we właściwej kolejności wydrukowanych przed-miotów zgodnie z zasadą domina sylabowego,
 4. widzę, mówię, piszę – zabawy z losowaniem wydrukowanych przedmiotów,
 5. wykorzystanie wydruków 3D w zabawach tematycznych usprawniających rozwój kompetencji komunikacyjnych (zabawa w sklep, wspólne nakrywanie do stołu, spacer w ZOO itp.).

W ramach doskonalenia wskazanych obszarów percepcji wzrokowej z długopisem 3D można wykonywać następujące ćwiczenia:

 1. drukowanie elementów płaskich i przestrzennych,
 2. wykorzystywanie kolorowych wydruków (np. figur geometrycznych) do układania obrazków z elementów,
 3. odwzorowywanie układów figur z wykorzystaniem wydrukowanych elementów płaskich,
 4. odwzorowywanie konstrukcji z wykorzystaniem kolorowych elementów przestrzennych,
 5. manipulowanie wydrukami 3D w przestrzeni,
 6. układanki przestrzenne doskonalące rozumienie stosunków przestrzennych zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami (wydrukami 3D),
 7. wskazywanie różnic i podobieństw w wydrukowanych elementach,
 8. ćwiczenia analizy wzrokowej na materiale literowym z wykorzystaniem wydrukowanych za pomocą długopisu 3D liter,
 9. ćwiczenia syntezy wzrokowej na materiale literowym z wykorzystaniem wydrukowanych za pomocą długopisu 3D liter.

W ramach usprawniania koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej z długopisem 3D można wykonywać następujące ćwiczenia:

 1. porządkowanie wydrukowanych figur, liter, przedmiotów w zbiory według określonych cech,
 2. zabawa „ciepło – zimno” z wykorzystaniem wydrukowanych przedmiotów,
 3. reagowanie ruchem na dźwięk według instytucji z wykorzystaniem wydrukowanych figur geometrycznych (każdemu dźwiękowi nauczyciel przypisuje kształt, następnie uczeń liczy liczbę zaprezentowanych przez nauczyciela dźwięków danego rodzaju i ze zbioru figur geometrycznych wybiera i układa właściwe w kolejności),
 4. podnoszenie stopami małych przedmiotów (wydruków 3D).

W ramach treningu umiejętności społecznych z długopisem 3D można wykonywać następujące ćwiczenia:

 1. drukowanie emotikonów, tworzenie naklejek 3D, magnesów z różnymi emocjami,
 2. wykorzystywanie wydrukowanych bohaterów do historyjek tematycznych i rozmów o towarzyszących emocjach,
 3. wspólne tworzenie gier planszowych z wykorzystaniem wydrukowanych elementów, 
 4. wykorzystanie wydrukowanych pomocy do rozmów o emocjach i określania swojego stanu emocjonalnego i samopoczucia.

W ramach treningu integracji sensomotorycznej z długopisem 3D można wykonywać na-stępujące ćwiczenia:

 1. wyszukiwanie w pudełku ryżu lub kaszy drobnych przedmiotów wydrukowanych długopisem 3D,
 2. rzucanie do celu drobnymi przedmiotami (wydrukowanymi kulkami, klockami itp.).

W ramach rozwijania orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie ciała z długopisem 3D można wykonywać następujące ćwiczenia:

 1. układanki przestrzenne doskonalące rozumienie stosunków przestrzennych zacho-dzących pomiędzy poszczególnymi elementami (wydrukami 3D),
 2. operowanie wydrukowanym przedmiotem zgodnie ze wskazanym kierunkiem (pod-nieś klocek do góry, przesuń klocek w bok),
 3. utrwalanie i stosowanie określeń przyimkowych odnoszących się do dziecka (na, pod, przed, za, obok) – zabawy manipulacyjne wydrukowanymi elementami,
 4. utrwalanie i stosowanie określeń przyimkowych odnoszących się do wzajemnej relacji między przedmiotami (ułóż trójkąt przed kołem, ułóż koło na pudełku).

W ramach usprawniania koncentracji uwagi i pamięci z długopisem 3D można wykonywać następujące ćwiczenia:

drukowanie elementów płaskich i przestrzennych,

 1. wykorzystywanie kolorowych wydruków (np. figur geometrycznych) do układania obrazków z elementów,
 2. odwzorowywanie układów figur z wykorzystaniem wydrukowanych elementów płaskich,
 3. odwzorowywanie konstrukcji w wykorzystaniem kolorowych elementów przestrzennych, 
 4. odtwarzanie sekwencji z różnorodnych elementów,
 5. wskazywanie różnic i podobieństw w wydrukowanych elementach,
 6. zapamiętywanie kolejności ułożonych elementów i porządkowanie układów po zmianie kolejności elementów,
 7. obserwacja zbiorów i wskazywanie elementów, które zostały zabrane.

W ramach stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej z długopisem 3D można wykonywać następujące ćwiczenia:

 1. drukowanie elementów płaskich i przestrzennych spełniających określone kryteria (zawierających głoski syczącego, szumiące, ze wskazaną głoską w nagłosie itp.),
 2. przesuwanie za pomocą dmuchania lekkich przedmiotów wydrukowanych długopisem 3D,
 3. tworzenie zbiorów przedmiotów (wydruków 3D) lub poszukiwanie par, których nazwy rozpoczynają się tą samą głoską,
 4. poszukiwanie par przedmiotów, których nazwy rymują się lub układanie rymu do wy-losowanego wydruku,
 5. domino (sylaba, głoska) układanie we właściwej kolejności wydrukowanych przed-miotów zgodnie z zasadą domina sylabowego,
 6. wykorzystanie wydruków 3D zabawach tematycznych usprawniających rozwój kompetencji komunikacyjnych (zabawa w sklep, wspólne nakrywanie do stołu, spacer w ZOO itp.).

W ramach integracji i komunikacji pomiędzy prawą a lewą półkulą z długopisem 3D można wykonywać następujące ćwiczenia:

 1. drukowanie leniwej ósemki,
 2. wodzenie wzrokiem lub palcem po wydruku leniwej ósemki.

Wymienione zabawy i ćwiczenia to tylko przykłady możliwych działań terapeutycznych wspierających rozwój dziecka.

Szerokie spektrum możliwości sprawia, że długopis 3D Banach doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją) słuchową, wzrokową, intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami lękowymi, nieprawidłowościami czy opóźnieniami rozwojowymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami integracji sensorycznej oraz w pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Może być wykorzystywany zarówno podczas zajęć grupowych, jak i indywidualnych. Praca z długopisem daje szerokie możliwości w zakresie stopniowania trudności ćwiczeń i dostosowania ich do indywidualnych możliwości każdego uczestnika procesu terapeutycznego, po-zwalając na osiągnięcie sukcesu i stawianie nowych wyzwań, skrojonych na miarę potrzeb dziecka. 

Długopis 3D Banach odpowiada na potrzeby dziecka niepełnosprawnego (czy też dziecka z zakłóceniami i opóźnieniami rozwojowymi), nie tylko podnosząc sprawność zaburzonych funkcji, ale też sprawiając, że proces terapeutyczny staje się atrakcyjny, co znacząco wpływa na motywację dziecka do działania i jego aktywność podczas zajęć. Dodatkowo, dając dziecku poczucie sprawstwa poprzez możliwość tworzenia i wykorzystania własnych pomocy dydaktycznych, wpływa na kształtowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie – niezbędnych warunków efektywności procesu edukacyjnego. 

Podsumowując można zdecydowanie polecić długopis 3D Banach jako pomoc dydaktyczną wspomagającą pracę terapeutyczną z dziećmi o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub zaburzenia i odchylenia rozwojowe. Wykorzystanie długopisu 3D podczas zajęci dydaktyczno-wyrównawczych czy specjalistycznych to nie tylko podniesienie atrakcyjności prowadzonej terapii, ale przede wszystkim rozbudzenie motywacji dziecka do działania oraz podnoszenie efektywności prowadzonych oddziaływań.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść