IPET – co to jest, kto opracowuje i jaki jest wzór?

IPET – co to jest, kto opracowuje i jaki jest wzór?

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga podejmowania wszechstronnych działań, a często również współpracy kilku specjalistów: nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających. Dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym powinien być stworzony IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Jest to plan pracy z uczniem, uwzględniający jego potrzeby oraz możliwości, co pozwala na osiąganie jak najlepszych rezultatów edukacyjnych i wychowawczych.

IPET – co to jest i co zawiera?

IPET jest dokumentem obowiązkowym dla każdego ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przygotowuje się go na cały okres jego edukacji, a szczegółowe wytyczne odnośnie jego tworzenia określa Rozporządzenie MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W IPET powinny znaleźć się informacje na temat planowanych metod pracy z uczniem, a także potrzeby dostosowania kart pracy i sprawdzianów. Określa się między innymi, czy potrzebne jest techniczne dostosowanie kart pracy (na przykład powiększenie czcionki), czy konieczne jest przeformułowanie poleceń, ograniczenie liczby zadań lub udzielenie dodatkowych instrukcji. W IPET powinny również znaleźć się informacje na temat kryteriów oceniania ucznia oraz w jakim zakresie będą dostosowane treści nauczania.

W IPET należy również uwzględnić działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w zakresie poprawy funkcjonowania ucznia, wsparcie w życiu przedszkolnym i szkolnym, a także używanie alternatywnych metod komunikacji. Konieczne jest również uwzględnienie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe danego dziecka. Zarówno IPET w przedszkolu, jak i w szkole jest najważniejszym dokumentem, wyznaczającym kierunek pracy z dzieckiem. Powinien być stworzony bardzo szczegółowo i zawsze dotyczyć wybranego dziecka. Nie ma więc jednego, stałego wzoru IPET, który można przyłożyć jak szablon do każdego przedszkolaka czy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kto pisze IPET – wychowawca czy nauczyciel wspomagający?

Na pytanie, kto pisze IPET, rozporządzenie określa dosyć jasno, że powinien to być cały zespół złożony z nauczycieli i specjalistów, którzy na co dzień pracują z danym uczniem. Dokumentu nie tworzy więc jedna osoba oddelegowana przez dyrektora placówki. Jednoosobowo można koordynować tworzenie IPET-u, jednak do jego przygotowania potrzebne są wszystkie osoby, które znają ucznia, mogą sporo powiedzieć o jego specjalnych potrzebach, mocnych stronach, trudnościach i obszarach, które wymagają szczególnej uwagi i skupienia. IPET uwzględnia plan pracy nauczyciela wspomagającego z dzieckiem z zespołem Aspergera i innymi dysfunkcjami, jednak nie jest tworzony wyłącznie przez tego nauczyciela. Zawsze jest to praca zbiorowa.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne dla dzieci ze SPE

Pisząc IPET i tworząc podsumowanie IPET-u na koniec roku szkolnego, warto wziąć pod uwagę nowoczesne pomoce dydaktyczne, które mogą być solidnym wsparciem dla całego zespołu nauczycieli i specjalistów podczas pracy z dzieckiem. Profesjonalne karty pracy, a także programy multimedialne dają w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dużo lepsze i bardziej trwałe efekty niż korzystanie wyłącznie z tradycyjnych materiałów dydaktycznych. Pomoce do pracy z dziećmi dostosowane są zarówno do ich wieku i etapu edukacji, jak i do różnych potrzeb, jakie mają uczniowie wymagający kształcenia specjalnego. Dzięki temu można dopasować materiały wspierające edukację i wychowanie do konkretnego dziecka.

Sprawdzone i skuteczne pakiety edukacyjne

Doskonałą pomocą dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są pakiety edukacyjne Eduterapeutica Lux dostępne na stronie https://eisystem.pl/. To materiały dydaktyczne stworzone przez specjalistów, które łączą w sobie tradycyjne karty pracy z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu multimediów i druku 3D. W pakietach dostępne są między innymi: ćwiczenia i gry interaktywne, dostosowane do różnych potrzeb uczniów, drukowane oraz multimedialne karty pracy czy gry planszowe. Całość stanowi wyjątkowy komplet materiałów wspierających edukację i pracę z uczniami, dając doskonałe i możliwe do zmierzenia rezultaty. Eduterapeutica i inne pakiety wykorzystujące nowe technologie, multimedia i druk 3D są wyjątkowo atrakcyjne dla uczniów, zachęcają ich do pracy oraz nauki poprzez gry, zabawy i atrakcyjne wizualnie ćwiczenia.

Nauczyciele i specjaliści, którzy stoją przed wyzwaniem stworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego mają ogromne wsparcie w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Warto je uwzględnić w planie pracy z uczniem, gdyż możliwe do uzyskania efekty są nie do przecenienia.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść