Rewalidacja z pakietem Eduterapeutica lux SPE 4-8

Rewalidacja z pakietem Eduterapeutica lux SPE 4-8

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z korzyściami dotyczącymi pakietu Eduterapeutica lux SPE 4-8, przygotowanymi przez Panią Wiolettę Gitner (bluefingersbywola). Pani Wioletta jest pedagogiem specjalnym i prowadzi rewalidacje w klasach 4-8 i inne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej - więc multimedialny pakiet wykorzystuje podczas zajęć terapeutycznych.

Czym jest rewalidacja?

Rewalidacja – Skojarzenia, a samo słowo pochodzi z języka łacińskiego. Pozwala ona wzmacniać osoby z niepełnosprawnością intelektualną, oraz daje im szansę na życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Ogólnie rzecz biorąc zadania pracy rewalidacyjnej obejmują przywracanie zdrowia i umożliwienie rozwoju fizycznego, kompensowanie braków i uszkodzeń, akcję korygowania, usprawniania i dynamizowania. Sama rewalidacja opiera się na trzech filarach: kompensacja, korekta i usprawnianie. 

Jaki jest cel rewalidacji?

Celem odziaływań rewalidacyjnych jest maksymalizowanie potencjału rozwojowego dziecka. Prowadząc rewalidację zmierzamy do efektywnego odnalezienia się ucznia w społeczeństwie. 

 1. Rozwijanie myślenia.
 2. Koncentracja uwagi.
 3. Doba pamięć.
 4. Korekcja niepożądanych zachowań. 

Co należy robić, aby osiągnąć cel rewalidacji?

 1. Maksymalne usprawnianie, rozwijanie, doskonalenie i wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych. 
 2. Korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych.
 3. Kompensowanie, czyli wyrównanie przez zastępowanie.
 4. Stymulowanie, dynamizowanie rozwoju.

Jak powinny wyglądać zajęcia rewalidacyjne?

Rewalidacja powinna być oddziaływaniem terapeutyczno-wchowawczym, na które składa się pomoc dzieciom w przezwyciężaniu urazów i lęków związanych z trudnościami w nauce przez

 1. Zabawowy charakter zajęć rewalidacyjnych.
 2. Stosowanie wzmocnień pozytywnych (częste zachęty i pochwały).
 3. Uczenie doprowadzania zadania do końca. Aktywny udział w zajęciach i zabawach.

Zasady prawidłowej rewalidacji

 1. Zajęcia powinny mieć charakter indywidualny.
 2. Podczas zajęć nie wolno dopuścić do znużenia, zmęczenia i przykrych przeżyć.
 3. Należy mobilizować dziecko do przezwyciężania trudności. 
 4. Zajęcia powinny być prowadzone w formie zabawowej.
 5. Należy wykorzystywać rozmaite pomoce, różnorodne metody i formy sprzyjające usprawnianiu poszczególnych funkcji. 
 6. Należy jak najczęściej stosować wzmocnienia pozytywne, zachęcać do pracy.

Wykorzystaj na zajęciach rewalidacyjnych pakiet multimedialny Eduterapeutica lux SPE 4-8

Proponowany zestaw przygotowany jest adekwatnie do trudności uczniów ze SPEz dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią. Uczniowie ci najczęściej przejawiają trudności w poszczególnych umiejętnościach już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, kiedy jest to czas obserwacji ucznia, diagnozowania jego umiejętności w tych zakresach oraz kierowania na specjalistyczne diagnozy do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kolejny- drugi etap edukacyjny to czas wdrażania odpowiednich oddziaływań mających na celu pomoc uczniowi w zakresie pisania, czytania czy liczenia.

Zatem terapia powinna być przede wszystkim poprzedzona wielowymiarową interdyscyplinarną diagnozą, na podstawie której zostaną opisane mocne i słabe strony ucznia. Następnie przygotowujemy plan terapii, w którym zakładamy wykorzystanie Eduterapeutica jako skutecznego narzędzia TIK. Terapia powinna skupiać się na strefie najbliższego rozwoju, aby stopniowo wyposażać dziecko w nowe funkcjonalne umiejętności. W Eduterapeutice znajdziemy ćwiczenia, które w tym pomogą.

Skierowane są na różne obszary między innymi na:

 1. rozwój poznawczy,
 2. percepcyjny,
 3. motoryczny, 
 4. społeczno-emocjonalny,
 5. komunikacyjny.

Zestaw składa się z obszernej ilości kart pracy podzielonych na poszczególne narzędzia: program multimedialny, poradnik metodyczny, poradnik dla rodziców, długopis 3D. Każdy z tych elementów ma znaczenie dla całości. W zależności od trudności ucznia nauczyciel ma szansę dobrać odpowiednie materiały. Karty pracy stanowią podstawę narzędzia i wyznaczać mogą kierunek oddziaływań. Program multimedialny z kolei jest odpowiedzią na coraz bardziej skierowanie edukacji w stronę nauki poprzez interakcję, media i umiejętności informatyczne. Elementem typu gadżet jest długopis 3D, który ma szansę zmotywować do często mozolnych ćwiczeń manualnych. Eduterapeutica daje gotowe rozwiązania, pomysły i możliwości zorganizowania pracy przez wiele zajęć w ciągu roku szkolnego na różnych poziomach edukacji.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść