Uczeń z dysleksją na lekcjach. Umiejętne egzekwowanie zadań.

Uczeń z dysleksją na lekcjach. Umiejętne egzekwowanie zadań.

Wkraczając w nowy etap edukacji (klasy 4-8), uczniowie poznają przedmioty − biologia, chemia, fizyka, geografia, a także nowych kolegów i nauczycieli. Sprawując zawód pedagoga, mamy możliwość zachęcić i przekonać ich do pogłębiania wiedzy. Korzystając z możliwości pracy na sprawdzonych materiałach dydaktycznych, w tym Ei System, np. wybierając kartę pracy ESCAPE ROOM GEOGRAFIA Pogoda klasa 4-8., można w sposób ciekawy przekazać treści programowe z geografii na temat pogody z naciskiem na umiejętności poznawcze ucznia. W wymienionych materiałach uczeń w sposób interesujący poznaje warunki pogodowe, odpowiada na pytania otwarte, na obrazkach zaznacza swoje odpowiedzi. Taka forma nauki nie jest dla niego stresująca, z zainteresowaniem odkrywa nowe karty. Obcując z uczniem z dysleksją, warto poznać jego cechy i sposób funkcjonowania w szkole.

Uczeń z dysleksją. Jak z nim pracować?

Często spotykam się z opinią, iż dysleksja to jakiś „wymyślony problem”, który nie wpływa na jakość nauki. Najlepiej ten problem można zaobserwować na lekcjach matematyki, realizując materiał z geometrii. Korzystając z wielu kart przygotowanych przez markę Eduterpeutica Lux, takich jak np. SPE 4-8, Dyskalkulia karty pracy, mamy możliwość zachęcić ucznia do opanowania tej części materiału, która sprawia mu trudność. Wiele ciekawych rozwiązań możemy znaleźć z obliczeń procentów i pola powierzchni. Dla nas, nauczycieli, jest to duże udogodnienie, a dla ucznia z dysleksją interesujący sposób uczenia się i utrwalania wiedzy. Zdarza się, że sam uczeń komunikuje swoje potrzeby i umie o nich rozmawiać. Jednak większość z nich nie ma takiej odwagi, wstydzi się swojej dysfunkcji. Będąc świadomym nauczycielem, masz większą szansę dotrzeć do ucznia i przekazać mu materiał. 

Specjalne potrzeby edukacyjne 4-8 Karty pracy dyskalkulia od Eduterapeutica Lux

Efektywna praca z dyslektykiem?
Poznaj dokładnie dysfunkcje ucznia!

Pracę z uczniem należy oprzeć na niezbędnej wiedzy na temat jego dysfunkcji, która wiąże się ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W tym celu musimy zapoznać się z zaleceniami dla szkoły, które są zawarte w opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Należy pamiętać, że opinia jest wydawana na wszystkie etapy kształcenia. 

Przytoczę kilka przykładów dotyczących ograniczenia ucznia, które mogą wystąpić w przyswajaniu treści programowych z różnych przedmiotów, w różnych momentach procesu uczenia się, na wszystkich etapach kształcenia. 

Konkretne przykłady trudności:

 1. słabe rozumienie treści podczas samodzielnej pracy z podręcznikiem,
 2. przekręcanie nowych wyrazów,
 3. problemy z odwzorowaniem schematów, wzorów, przekrojów, 
 4. problemy w rozwiązywaniu zadań z treścią,
 5. słabe myślenie logiczne, problemy z przeliczeniem jednostek,
 6. brak umiejętności zastosowania w obliczeniach nowo poznanych wzorów, 
 7. problemy w przypominaniu niektórych działań, np. tabliczki mnożenia, 
 8. problemy w odtwarzaniu definicji, mylenie znaków matematycznych.

Dysfunkcyjne podłoże objawia się w postaci symptomatycznych błędów w pisaniu i czytaniu, zamianie słów, np. „staż” czytany jako „straż”, zapisywaniu wyrazów w różny sposób, braku rozumienia czytanych pytań, gdyż całą uwagę skupia technika czytania, a nie rozumienie czytanej treści.

Co powodują u ucznia powyższe trudności?

 1. Uczeń szybko w czasie pracy wycofuje się z sytuacji trudnych. 
 2. Zniechęca się do nowych zadań. 
 3. Ma niską samoocenę, nie wierzy w swoje możliwości. 
 4. Każda dysfunkcja wiąże się z obciążeniem, pewnymi wyrzeczeniami. 
 5. Nikt z nas świadomie nie chciałby mieć dysfunkcji. Dostał ją od losu. 
 6. Niesie ją przez całe życie jak plecak, który jest ciężki i niewygodny.

Może poniesiesz ten ciężar z nim? 

Kierując się poniższymi wskazówkami do pracy na lekcji, możesz spowodować, że uczeń zacznie chętnie się uczyć, będzie zadowolony i szczęśliwy. 

Eduterapeutica Lux Dysleksja Karty Pracy Eduterapeutica Lux dysleksja

Dziecko z dysleksją potrzebuje
wsparcia nauczyciela

Jak ja organizuje pracę z dziećmi z dysleksją? Ważne jest wieloobszarowe spojrzenie i wypracowany model prowadzenia zajęć edukacyjnych. W tym przypadku warto skorzystać ze sprawdzonych pakietów multimedialnych Eduterapeutica Lux. Oto mój rozkład zajęć.

Praca na lekcji:

 1. w jej trakcie panuje porządek i spokój,
 2. przebiega zgodnie z instrukcją, planem, 
 3. jest możliwość odmierzania czasu pracy,
 4. przebiega bez wskazywania ucznia z dysfunkcją,
 5. przebiega z użyciem ciekawych form i metod pracy, pomocy dydaktycznych Eduterapeutica lux od Ei System.

Praca z tekstem:

 1. niewymagane są streszczenia tekstu, robienie notatki w krótkim czasie,
 2. wydłużony czas pracy,
 3. wydrukowane notatki do wklejenia,
 4. unikanie czytania na głos,
 5. przepisywanie z tablicy dostosowane do możliwości ucznia.

Praca w grupach: 

 1. kontrolowane relacje z rówieśnikami,
 2. monitorowana praca w grupie, wzmacniana pozytywnie,  
 3. unikanie nieoczekiwanych odpowiedzi ustnych.

Odpowiedzi ustne:

 1. stosowane konkretne pytania,
 2. naprowadzanie na temat,
 3. niekomentowanie na forum wypowiedzi ucznia,
 4. nakłanianie do wystąpień na forum klasy,
 5. zadawanie pytań niekoniecznie na stojąco, przy tablicy,
 6. unikanie deklamowania definicji, regułek, cytatów,
 7. możliwość posiłkowania się w czasie odpowiedzi swoimi notatkami.

Zaliczanie materiału:

 1. możliwość zaliczania materiału w dogodnej dla siebie formie, czy to pisemnej, czy ustnej,
 2. wyjaśnianie poleceń, pytania zapisywane wytłuszczonym drukiem albo innym kolorem,
 3. każda kartkówka czy sprawdzian są z możliwością poprawy,
 4. unikanie kartkówek serw − odbiór, bez możliwości zastanowienia się,
 5. materiał dzielony na mniejsze partie,
 6. wydłużony czas prac w ciszy i spokoju,
 7. forma sprawdzianu dostosowana do potrzeb ucznia, np. w większości pytania zamknięte,
 8. prace są omawiane z uczniem, wskazywane zostają mocne i słabe strony.

Pracując z uczniem z dysleksją, należy bazować na jego mocnych stronach, wzmacniać jego samoocenę i motywować go do pracy. Wszystkie te działania spowodują, że nasz uczeń będzie chciał z nami współpracować i poszerzać swoje horyzonty myślowe.

_______________________________________

Autorka: Justyna Maciejewska - Pracuję z uczniami z dysfunkcjami i niepełnosprawnością intelektualną od 22 lat. Specjalizuję się w trudnych zachowaniach, spektrum autyzmu. Swoje umiejętności wykorzystuję jako trener TUS oraz edukator zdrowotny. Dysfunkcje są mi bardzo bliskie, sama jestem dyslektykiem, pomagam uczniom w pokonaniu wielu trudności wynikających z tej przypadłości. Moje działania wspierające kieruję również do rodziców uczniów niepełnosprawnych oraz ze spektrum autyzmu.

Powiązane posty

Udostępnij tę treść